Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1072 (2010-2011)
Innlevert: 16.03.2011
Sendt: 16.03.2011
Besvart: 22.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): En varig ufør ung kvinne har, etter 5 år med uførepensjon, fått en bedre situasjon og vil gjerne jobbe. En arbeidsgiver har sagt seg interessert i å gi henne jobb og jobben passer henne godt. De har ikke anledning til å betale lønn og har henvendt seg til NAV med håp om å få lønnstilskudd. NAV svarer at de ikke gir lønnstilskudd til varig uføretrygdede men at de kan få en annen trygdemottager til jobben.
Er dette riktig praktisering av regelverket?

Begrunnelse

Det er for tiden satsing på å få unge uføre ut i arbeid dersom de har en arbeidsevne og ønsker å være i jobb. Denne unge kvinnen har, etter 5 år, fått en annen livssituasjon som har bidratt til at hun har bedre helse og føler seg i stand til å ta en jobb. En arbeidsgiver har sagt seg interessert i å ha henne i arbeid, men har ikke mulighet til å lønne henne. Ved henvendelse til NAV får de altså beskjed om at NAV ikke gir lønnstilskudd til uføretrygdede. Det finnes en frysordning der man kan prøve seg i arbeid i 5 - 10 år og få sin uføretrygd frosset slik at man kan komme tilbake på trygd dersom jobbforsøket ikke går som håpet. Det finnes også ordninger med lønnstilskudd fra NAV. Det virker fullstendig meningsløst og uforståelig at denne unge kvinnen ikke kan få den hjelpen hun trenger fra NAV for å komme seg i jobb!

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Ordningen med rett til hvilende pensjon skal stimulere uførepensjonister til å prøve seg i arbeid på heltid eller deltid, fortrinnsvis i ordinært arbeid. Retten til hvilende pensjon er betinget av at Arbeids- og velferdsetaten har fått melding om arbeidsforholdet. Dersom arbeidsforsøket ikke lykkes, får vedkommende tilbake innvilget uførepensjon. Uførepensjonister hadde opprinnelig en rett til hvilende pensjon i ett år. I 1997 ble denne retten utvidet til tre år og i 2006 til fem år. Fra 2009 har det vært mulig å utvide perioden med hvilende pensjon i ytterligere fem år.

Tidsbegrenset lønnstilskudd gis etter forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettede tiltak mv. til arbeidsgivere som ansetter personer som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og arbeidsvilkår med sikte på et varig arbeidsforhold.

Det er i tillegg etablert et forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd som skal bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne samt bidra til å forebygge uførepensjonering. For dette tiltaket går det uttrykkelig fram av forskrift 2. mai 2001 nr. 495 om forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd at det også kan gis til personer som får uførepensjon.

Regelverket er altså ikke til hinder for å gi lønnstilskudd til arbeidsgivere som er villige til å ansette uførepensjonister. Arbeidsrettede tiltak tildeles imidlertid etter en konkret vurdering av den enkelte brukerens behov og innenfor de rammene som Stortinget bevilger.