Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1081 (2010-2011)
Innlevert: 17.03.2011
Sendt: 18.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil utenriksministeren ta nødvendige grep for at våre utenriksstasjoner får den nødvendige operative beredskap som skal til for å assistere nordmenn i krisesituasjoner i utlandet?

Begrunnelse

Norges utenriksstasjoner skal bistå norske borgere i utlandet og gi dem assistanse i krisesituasjonen. Etter flodbølgekatastrofen 26. desember 2004 ble det avdekket en rekke svakheter med håndteringen fra vår utenriksstasjon i Bangkok og utenriksministeren har forsikret Stortinget om at beredskapen både ved denne stasjonen og generelt er betydelig forbedret. Jeg viser i den forbindelse blant annet til utenriksministerens svar på mitt spørsmål nr. 15:276 (2005-2006).
Ifølge oppslag i Dagbladet 16. mars ble personer som kontaktet vår ambassade i Tokyo timer etter jordskjelvet og tsunamien i Japan, møtt av en telefonsvarer som fortalte at ambassaden var stengt. Dersom oppslaget i Dagbladet er korrekt, vitner dette om at vår utenriksstasjon også i Tokyo ikke har den nødvendige operative beredskap som skal til for å takle en krisesituasjon.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Utenrikstjenesten har siden flodbølgekatastrofen som rammet Sør-Asia i desember 2004 utviklet et omfattende beredskapssystem for å kunne assistere nordmenn i krisesituasjoner i utlandet. Beredskapen dekkes av utenriksstasjonene og utenriksdepartementet, som har etablert både et operativt senter for konsulære henvendelser og en egen kriseorganisasjon. Begge deler er etablert etter 2005. Systemet er fleksibelt og er basert på at våre utenriksstasjoner er ulike både med hensyn til ressurser, geografisk ansvarsområde og antall nordmenn innenfor embetsdistriktet.

Til daglig er den operative varslingen basert på at utenriksstasjonen dekker publikumshenvendelser i ordinær arbeidstid. Utenfor kontortid vil de som ringer få beskjed om at utenriksstasjonen er stengt, men at man vil settes over til UDs operative senter om man taster nummeret 5. UDs operative senter er alltid bemannet med minimum 2 personer, 24 timer i døgnet. Oppstår det en hendelse som er av en slik art at utenriksstasjonen/UDs operative senter ikke kan håndtere den, vil nøkkelpersoner i UDs linjeorganisasjon varsles.

Har situasjonen et slikt omfang at den heller ikke kan håndteres i linjen, vil det settes krisestab. Krisehåndteringen er organisert slik at utenriksstasjonen er ansvarlig for den lokale håndtering av krisen, mens utenriksdepartementet i Oslo leder den mer overordnede krisehåndtering. Dette ansvaret omfatter normalt også håndtering av henvendelser fra pårørende, publikum og media. Dersom det anses nødvendig, kan krisestaben på få timers varsel sende ut en utrykkingsenhet for å forsterke ansvarlige utenriksstasjon.

Representanten viser i sitt spørsmål til et oppslag i Dagbladet 16. ds. om en person som ringte ambassaden i Tokyo og ble satt over til en telefonsvarer som fortalte at ambassaden var stengt. Ambassaden hadde på dette tidspunktet etablert sin egen krisestab og var åpen for publikumshenvendelser. På et tidspunkt hadde man tekniske problemer med sentralbordet ved ambassaden som følge av sammenbrudd i telefonsystemet i Japan, etter jordskjelvet som målte 9 på Richters skala. At også telefonsystemet i Japan ble påvirket av et slikt skjelv bør ikke lastes noen. Telefonsvareren som slo inn opplyste også om det døgnåpne nummeret til Utenriksdepartementet i Oslo, der det hele tiden har vært mulig komme i kontakt med departementets beredskapsmedarbeidere.

De tekniske problemene med telefonene ble utbedret raskt. Det ble opprettet krisestab i Utenriksdepartementet samme dag som jordskjelvet inntraff. Ambassaden har vært døgnåpen siden fredag 11. mars, men det første døgnet ble de aller fleste henvendelser fra pårørende og andre videresendt til UD direkte og kriseteamet der for å gi ambassaden mulighet til å organisere det lokale arbeidet.

Mandag 14. mars om formiddagen ble det også besluttet å sende en utrykningsenhet fra Oslo til ambassaden i Tokyo, som i mellomtiden var forsterket med personell fra andre norske utenriksstasjoner i regionen.

Jeg mener at de krisesituasjoner utenrikstjenesten har håndtert den senere tid viser at vi har et godt og velfungerende system for å assistere norske borgere som er rammet av kriser i utlandet.