Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1082 (2010-2011)
Innlevert: 17.03.2011
Sendt: 18.03.2011
Besvart: 30.03.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Når vil statsråden garantere at prosjekt knyttet til rasovervåking blir statlig fullfinansiert for å sikre oppstart av en døgnkontinuerlig rasovervåking av skredobjekter som eksempelvis Åknes og Hegguraksla langs Storfjorden og Mannen i Rauma kommune?

Begrunnelse

Det vises til brev sendt fra Åknes/Tafjord Beredskap IKS, datert 14.mars 2011, hvor Olje- og energiministeren inviteres til informasjonsmøte hos Åknes/Tafjord samt feltbefaring på skredobjektene Åknes (Stranda kommune) og Hegguraksla (Norddal kommune) langs Storfjorden og Mannen i Rauma kommune.
Åknes/Tafjord Beredskap IKS er et interkommunalt selskap som ble opprettet høsten 2008 med følgende formål:

"Overvaking av ustabile fjellparti, inkludert også å eige, drive og vedlikehalde varslingssystem for skred i alle dei berørte kommunane. Selskapet skal gje eigarkommunane bistand til utarbeiding av kommunale beredskapsplaner utan særskilt betaling frå deltakarkommunane. Selskapet skal kunne ta på seg oppdrag med å vere eit fullt ut operativt overvakingssenter for skred, både nasjonalt og internasjonalt, herunder ha som mål å vere eit senter for overvaking og varsling med høg internasjonal kompetanse."

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bevilget 18 mill kroner til det interkommunale selskapet for 2011, noe som innebærer en inntektsreduksjon på 4 mill kroner i forhold til forventede statlige overføringer.
Ifølge Åknes/Tafjord Beredskap IKS foreligger det ingen faglig begrunnelse fra NVE for kuttet i overføringene.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: NVE overtok 1. januar 2009 det statlige ansvaret for forebygging av skredulykker. Dette var et tiltak for å sikre en mer helhetlig, effektiv og styrket statlig bistand til skredforebygging. NVE skal bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking, varsling, sikring og bistand ved beredskap. I St.prp. nr. 1 (2008-2009) er oppgaver, prioriteringer og organisering av NVEs skredansvar beskrevet. Om fjellskredovervåking er det gitt følgende føringer:

”Overvaking og varsling på lokalt nivå vil framleis vere lokale styresmakter sitt ansvar. Overvaking og varsling av store fjellskred må skje for det einskilde objekt. Det inneber eit lokalt varslingsopplegg som i utgangspunktet er eit lokalt ansvar. For prioriterte objekt med fare for store fjellskred og høg risiko, vil NVE kunne hjelpe med kompetanse og ressursar”.

Åknes Tafjord Beredskap IKS har mottatt betydelige midler fra staten. Siden 2004 har staten bevilget til sammen 124 mill. kroner for å bygge opp overvåkning av Åkneset, Hegguraksla og Mannen. Døgnkontinuerlig overvåkning er allerede igangsatt ved Åkneset og Hegguraksla. Disse systemene tilfredsstiller kravene i byggteknisk forskrift. Overvåkning av Mannen er under oppbygging og driftes av Åknes Tafjord Beredskap IKS.

NVE overleverte i juni 2010 en utredning om framtidig organisering av statlig bistand til overvåking og varsling av store fjellskred i Norge. Jeg vil nå gå gjennom denne utredningen og ta stilling til NVEs anbefalinger.