Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1088 (2010-2011)
Innlevert: 18.03.2011
Sendt: 21.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det er i de siste ukene skapt forventninger fra Ap-hold i sør-Hedmark om at utbygging av rv 2 vil bli vedtatt før påske. Stortinget har ennå ikke mottatt noen sak fra departementet og tiden fram til påske er kort.
Hvilken framdrift har statsråden ambisjoner om for rv 2 nå med hensyn til saksframlegg for stortinget og anleggsstart for prosjektet?

Begrunnelse

Rv2 må kunne betegnes som landets "løftebruddveg". Utsettelsene har vært endeløse og det ser ikke ut til å stoppe. Forventningene i distriktet er store, men vegen kommer ikke. Det var grunn til å håpe at saken ville komme til stortinget raskt etter bompengefinansieringen var avklart, men nok en gang synes det å drøye.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.meld. nr. 16 (2009-2010) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt opp til at prosjektet rv 2 Kongsvinger – Slomarka skal påbegynnes i løpet av første fireårsperiode. De statlige midlene til prosjektet er betinget av at lokale myndigheter gir tilslutning til et opplegg for delvis bom- pengefinansiering. Det har vært lokalpolitisk behandling av saken tidligere, men var nødvendig med nye vedtak knyttet til rabattstrukturen. Siste lokale vedtak ble fattet 31. januar 2011.

Statens vegvesen Vegdirektoratet har oversendt et utkast til stortingsproposisjon om finansiering og utbygging av rv 2 Kongsvinger – Slomarka til Samferdselsdepartementet. Saken er nå til behandling i departementet og vil bli lagt frem for Stortinget så raskt som mulig.