Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1091 (2010-2011)
Innlevert: 21.03.2011
Sendt: 21.03.2011
Besvart: 25.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Norge kan ikke forby CE-godkjente produkter, dvs. produkter som bla. oppfyller EU-krav til støy og forurensing. Det norske forbudet mot vannscooter i småbåtlovens § 40 kan derved være i strid med EØS-avtalen. Istedenfor å fremme forslag om å fjerne forbudet, sendte regjeringen 02.03.11 ny forskrift på høring der kommunene har ansvaret for at lokal dispensasjonspolitikk er i tråd med EØS-avtalen.
Hvilke taktiske vurderinger i forhold til fremtidige saker i EFTA-domstolen ligger til grunn for dette?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det følger av småbåtloven § 40 tredje ledd at bruk av vannscootere i utgangspunktet er forbudt i Norge. Dette er et generelt forbud som kommunene ved forskrift kan dispensere fra, såfremt ikke hensynet til miljø eller sikkerhet tilsier noe annet. Kommunenes kompetanse etter småbåtloven § 40 fjerde ledd må utøves innenfor EØS-avtalens rammer.

Miljøverndepartementet ønsker et bedre og mer forutsigbart system for utvelgelse av områder til bruk av vannscooter, ettersom slik bruk lett kan komme i konflikt med både miljø- og sikkerhetshensyn. Forslaget til forskrift om bruk av vannscooter vil forenkle dagens system ved innføringen av det kystnære beltet, som er områder hvor det ikke er tillatt å kjøre vannscooter. Dette vil gjøre kommunenes arbeid enklere, samtidig som det klargjør for brukerne hvor det vil være aktuelt å søke om områder til bruk for vannscootere.

Miljøverndepartementet har siden 2004 vært i jevnlig dialog med EFTAs overvåkningsorgan, ESA, om regelverket om vannscootere og hvordan regelverket kan bedres. Det har vært avholdt flere møter med ESA om dette. Utkast til forskrift om bruk av vannscooter er utarbeidet i kjølvannet av denne dialogen.

Forslag til forskrift om bruk av vannscooter ble sendt på alminnelig høring 2. mars 2011, med høringsfrist 2. juni 2011. Forslaget til forskrift ble også sendt på høring i EØS i henhold til EØS-høringsloven. Endelig forskrift vil bli vedtatt av Kongen i statsråd.