Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1097 (2010-2011)
Innlevert: 21.03.2011
Sendt: 22.03.2011
Besvart: 25.03.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med et intervju med Fiskeribladet/Fiskaren uttaler direktør Nepstad ved Havforskningsinstituttet at det kan bli aktuelt å avlyse sommertoktet i Norskehavet av budsjettmessige grunner da de har fått beskjed om at fokus nå skal vris over på kystrelatert forskning og forskning på miljøkonsekvensene av akvakultur. Dette er noe som fiskerinæringen har reagert svært negativt på.
Hva vil statsråden foreta seg slik at årets sommertokt i Norskehavet kan gjennomføres som planlagt?

Begrunnelse

Det har gjennom oppslag i Fiskeribladet/Fiskaren fredag 18. mars fremkommet at Havforskningsinstituttet ikke har et tilstrekkelig stort budsjett til å kunne gjennomføre det svært viktige sommertoktet i Norskehavet i år, grunnet at de er blitt bedt om at fokus nå skal vris over på kystrelatert forskning og forskning på miljøkonsekvensene av akvakultur. Sommertoktet er av svært stor betydning for å kunne se på bestandsutviklingen av særlig viktige bestander som sild, makrell og kolmule. Når vi så i tillegg ser hvilke utfordringer vi har med blant annet makrellforhandlingene med Island og Færøyene når det gjelder fastsettelse av kvoter så er dette meget bekymringsfullt. Norge har alltid argumentert ut ifra solide forskningsdokumentasjon når vi diskuterer i en rekke fora om i hvilken forfatning de enkelte bestander er i og dermed i neste omgang hvor mye biomasse som det til enhver tid er mulig å ta ut av de enkelte bestander. det er også svært viktig, med de gjeldende forhandlinger vi både har bak oss men ikke minst de som skal gjøres fremover. Det kan ikke være at vi som nasjon ikke har tilstrekklig med ressurser til å sette inn i dette området som generer så store inntekter tilbake, og som i tillegg kan få svært store konsekvenser dersom de ikke forvaltes på en bærekraftig måte.
Det må kunne forventes at statsråden rydder opp i denne problemstillingen slik at toktet kan gjennomføres. Dersom det ikke er bevilget tilstrekkelig med penger til forsmålet så må statsråden kunne ta dette opp i forbindelse med revidert budsjett for inneværende år.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Representanten Nesvik viser i sin begrunnelse til at sommertoktet er av stor betydning for å kunne vurdere bestandsutviklingen av viktige bestander som sild, makrell og kolmule. Representanten viser også til betydningen av denne kunnskapen i kyststatsforhandlingene om makrell.

Havforskningsinstituttet har i 2011 en statlig driftsbevilgning på 316 mill. kroner. I tillegg er det budsjettert med en eksternfinansiert driftsbevilgning på 289 mill. kroner. Utover dette bevilger Stortinget 124 mill. kroner til drift av Havforskningsinstituttets forskningsfartøy. Fartøyene henter i tillegg inn ca. 57 mill. kroner i eksterne inntekter.

Vitenskapelig rådgiving for bærekraftig høsting av enkeltbestander i tråd med havressursloven er en kjerneoppgave for Havforskningsinstituttet. Dette presiseres i tildelingsbrevet til Havforskningsinstituttet for 2011. Videre heter det i tildelingsbrevet:

”Forsknings- og overvåkingsaktiviteten på de sentrale fiskebestandene tilpasses behovene knyttet til rådgivning for bærekraftig høsting av den enkelte bestand. Instituttet bør rette aktivitet mot områder der usikkerheten er størst. Det forventes at kunnskapsgrunnlaget opprettholdes på de kommersielt viktigste bestandene. […]Utfordringene i Nordsjøen og Norskehavet med bl.a. rekrutteringssvikt i viktige fiskebestander skal gis spesiell oppmerksomhet.” (min utheving)Det er korrekt, som representanten Nesvik skriver, at Havforskningsinstituttet innenfor budsjettrammen er bedt om å prioritere kystrelatert forskning og havbruksforskning noe høyere enn tidligere. Den største ressursinnsatsen ved Havforskningsinstituttet vil like fullt være knyttet til forsknings- og overvåkingsaktiviteten på de sentrale fiskebestandene og havområdene.

Havforskningsinstituttet vil i 2011 trolig få noe lavere inntekter fra forskningsfangst enn de siste årene. Departementet er i dialog med Havforskningsinstituttet om hvordan de kan håndtere denne inntektsreduksjonen uten at instituttets kjerneoppgaver må nedprioriteres.