Skriftlig spørsmål fra Bente Stein Mathisen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1099 (2010-2011)
Innlevert: 22.03.2011
Sendt: 22.03.2011
Besvart: 31.03.2011 av justisminister Grete Faremo

Bente Stein Mathisen (H)

Spørsmål

Bente Stein Mathisen (H): Hvordan vil statsråden sikre at også private sektor involveres i utvalgene som skal nedsettes som oppfølging av St.meld. 35 (2008-2009)?

Begrunnelse

Privat sektor representerer en viktig ressurs i det forbyggende brannvernarbeidet. Et samlet Stortinget støttet i stortingsmeldingen intensjonen om at det brannvernforebyggende samarbeidet mellom offentlig og privat sektor skal vektlegges og videreutvikles. For at dette skal kunne oppnås er det viktig at privat sektor involveres i utvalgsarbeidet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: To utvalg som skal gjennomgå henholdsvis brannsikkerheten til særskilte risikogrupper og samlet utdanningsbehov i brannvesenet, ble oppnevnt i Statsråd 17. desember 2010. Utvalgene er en oppfølging av St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet, som regjeringen la frem våren 2009. Fylkesmennene Svein Ludvigsen og Erling Lae leder utvalgene. Begge utvalgene skal avgi utredninger til Justis- og politidepartementet innen 31. januar 2012.

I mandatet for utvalget som skal gjennomgå brannsikkerheten til særskilte risikogrupper, er det understreket at det viktige samspillet mellom offentlige og private aktører skal vektlegges. Videre er det i begge utvalgsmandatene presisert at utvalgene skal holde seg orientert om pågående utredningsarbeid med betydning for utvalgenes arbeid, søke informasjon og kunnskap på bred basis og ha dialog med relevante fagpersoner og kompetansemiljøer. Dette vil blant annet sikre at relevante aktører innen privat sektor gis mulighet til å komme med innspill til og bli involvert i utvalgenes arbeid.

Utvalgsmandatene er vedlagt til orientering.

2 Vedlegg til svar

Se lenke:

http://www.stortinget.no/dok15-201011-1099-vedlegg