Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1107 (2010-2011)
Innlevert: 22.03.2011
Sendt: 23.03.2011
Besvart: 29.03.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hvordan vil statsråden sikre at departementets mulighet til å gi unntak fra hovedregel i slike saker bidrar til lokal utvikling?

Begrunnelse

Kragerø havnevesen (KH)har søkt Fiskeri- og kystdepartementet om tillatelse til å bruke deler av havnekapitalen til andre formål enn havnevirksomhet, jf. havne- og farvannslovens paragraf 48 tredje ledd som sier at Departementet "i særlige tilfeller og på nærmere vilkår" kan gi tillatelse til at midler som hører til havnekapitalen, blir investert i prosjekter eller virksomhet med andre formål enn de som er nevnt i paragraf 48 første ledd.
Departementet har avslått søknaden selv om det er anledning til å bruke skjønn i slike saker. Se korrespondanse mellom KH og departementet for en nærmere beskrivelse av saken. Både flyttingen av havnen og utviklingen av det gamle havneområdet er viktig for utviklingen i kystkommunen Kragerø.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Jeg har stor forståelse for at Kragerø havn ønsker å bidra til utvikling og etablering av næringsaktivitet i et sjønært og sentrumsnært område av byen.

Havne- og farvannsloven setter imidlertid rammer for hva havnekapitalen kan benyttes til. Lovens klare hovedregel er at havnekapitalen skal benyttes til havnevirksomhet, men som representanten påpeker i sitt spørsmål, inneholder havne- og farvannsloven § 48 tredje ledd en unntakshjemmel som gir departementet en adgang til å gi tillatelse til en alternativ investering av havnekapitalen.

Departementet er likevel forpliktet til å vurdere om det i det enkelte tilfellet foreligger grunnlag for å gi en slik tillatelse. Vurderingen skal være konkret og den skal baseres på de faktiske forhold i saken. Av lovens forarbeider fremkommer det at § 48 tredje ledd er en snever unntaksbestemmelse som kun skal anvendes hvis disposisjonen ivaretar havnekapitalen og bidrar til en utvikling av havnevirksomheten. Hensynet til lokal utvikling utenfor dette faller således utenfor formålet med unntaksbestemmelsen i havne- og farvannsloven § 48 tredje ledd.

Jeg viser for øvrig til at klage på avslaget Røe Isaksen viser til er til behandling i departementet.