Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1110 (2010-2011)
Innlevert: 23.03.2011
Sendt: 24.03.2011
Besvart: 31.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Ifølge Aftenposten.no 20.03.2011 har statsråden fremhevet Nordland som et positivt eksempel på et fylke som bruker mye penger på vei. To dager senere kom det i samme avis frem at Nordland ifølge en kartlegging fra OFV har den høyeste ulykkesfrekvensen av alle fylker på riksveier som ikke er europavei, og at Nordland har den nest høyeste ulykkesfrekvensen på europaveiene.
Hvilke strakstiltak, og hvilke langsiktige tiltak vil statsråden sette i gang for å få ned ulykkesfrekvensen på veiene i Nordland?

Begrunnelse

Det kan av og til være vanskelig å ta regjeringens trafikksikkerhetsarbeid på alvor. I Prop. 63 S (2010–2011) kom det frem at regjeringen vil at den nye Hopenbrua på rv 80 skal ha firefeltsvei i tråd med den forventede trafikkutviklingen, mens veien på begge sider av fjorden planlegges som tofeltsvei. Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge har sakket akterut etter at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet overtok regjeringsmakten. Sverige hadde hatt over 400 trafikkdødsfall i 2010 dersom de hadde like mange trafikkdødsfall per innbygger som Norge, men de faktisk tallene viser at Sverige kun hadde 270 trafikkdødsfall. Norges naboland Sverige er et av verdens mest trafikksikre land. Mens det i Norge dør 4,3 personer per 100 000 innbyggere hvert år, er tallet for Sverige 2,9 trafikkdrepte per 100 000. Det er altså 30 pst. tryggere å kjøre bil i Sverige enn her i landet. Hvis Norge hadde hatt like få drepte per 100 000, hadde det bare omkommet 142 personer i trafikken i 2010 – dvs. 68 sparte liv.
Mens antall trafikkdødsfall i Norge har blitt redusert med 9,9 pst. fra 2007 til 2010, har Sverige redusert antall trafikkdødsfall med 42,7 pst. og Danmark med 33 pst.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4068447.ece
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2010-2011/inns-201011-248/2/
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4066773.ece

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Nordland kommer dårlig ut i den omtalte kartleggingen fra OFV om ulykkesfrekvens på europa- og riksvegnettet i siste 10-årsperiode. I denne sammenligningen er tallet på drepte sett i forhold til trafikkarbeidet (utkjørte kilometer) i fylket.

Generelt sett kommer lavtrafikkerte fylker dårlig ut i slike sammenligninger fordi trafikkarbeidet er lavt og enkeltstående ulykker vil påvirke ulykkesfrekvensen vesentlig mer enn i fylker med stort trafikkarbeid.

I Nordland er utforkjøringsulykker den mest dominerende ulykkestypen og ikke møte- ulykker. Dette betyr at det er mykgjøring av sideterrenget og oppsetting av vegrekkverk som er de mest effektive tiltakene. Slike tiltak har vært prioritert de siste årene og vil bli satset på fremover. Vegstrekninger med høy trafikk og mange alvorlige ulykker har blitt prioritert og utbedret etter en standard hvor det har blitt lagt vekt på høy sikkerhet. Gjennom nitidig oppfølging av ulykkessituasjonen og på basis av resultater av analysene av dødsulykker, arbeides det med å finne frem til de steder hvor det er naturlig å foreta utbedringer på kort og lang sikt.

I Nordland er nå flere prosjekter i gang eller under oppstart som vil gi bedre og sikrere veger de nærmeste årene. Prosjektene som inngår i f.eks. Vegpakke Salten og Vegpakke Helgeland vil utbedre vegstrekninger hvor det i dag skjer mange og alvorlige ulykker. I tillegg er det i Handlingsprogrammet 2010-2013 foreslått mange tiltak både på kort og lang sikt som vil bidra til å redusere risikoen på vegene i Nordland.