Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1111 (2010-2011)
Innlevert: 23.03.2011
Sendt: 24.03.2011
Besvart: 29.03.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil finansministeren vurdere å gi fritak eller refusjon av engangsavgift for politiets tjenestebiler på lik linje med eksempelvis ambulansekjøretøyer?

Begrunnelse

Manglende midler både til personell og utstyr i politietaten gjør at vi dessverre ikke har en politietat som fungerer optimalt mange steder i landet. Det er hevet over enhver tvil at økte bevilgninger og tilstrekkelig med ressurser ville forbedret situasjonen betydelig og sørget for større trygghet i befolkningen.
Til tross for knapt med midler opplever man i dag at politietaten negativt forskjellsbehandles når det gjelder avgift på utrykningskjøretøyer. Mens andre kjøretøy som eksempelvis ambulanser slipper eller får refundert engangsavgiften, så må det betales full avgift for politiets kjøretøy.
En likebehandling avgiftsmessig ville frigjort midler som ville kommet godt med i politiets budsjetter.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Engangsavgiften betales ved førstegangsregistrering i det sentrale motorvognregisteret, og pålegges de fleste typer kjøretøy med unntak av lastebiler og større busser. De avgiftspliktige kjøretøyene er delt inn i ti avgiftsgrupper med til dels ulike satser og beregningsgrunnlag. Engangsavgiften har først og fremst til hensikt å skaffe staten inntekter (fiskal avgift), men skal også ivareta hensynet til miljø og sikkerhet. Gjennom en progressiv satsstruktur er det også lagt vekt på fordelingshensyn.

Fritakene for engangsavgift følger av Stortingets vedtak om engangsavgift § 5. I alt er det er det gitt 15 fritak med ulik begrunnelse og motivering. I § 5 bokstavene f og n er det oppstilt fritak for henholdsvis ambulanser og spesialutrustede kjøretøy til brannvesenet. Fritaket omfatter bare spesialtilpassede biler som ikke kan sammenlignes med de kjøretøy politiet normalt benytter. Det kan i denne sammenheng nevnes at dersom politiet anskaffer lett pansrede kjøretøy vil disse være fritatt for engangsavgift etter vedtakets § 5 bokstav d. Tilsvarende som i politiet vil brannvesenets og helsesektorens anskaffelser av ordinære kjøretøy utløse engangsavgift på vanlig måte.

Spørsmålet om avgiftsfritak for politiets biler har vært tatt opp flere ganger tidligere, og det har ikke vært aktuelt å gi fritak for politiets biler. Eventuelle prioriteringer og satsninger i forhold til politiets kjøretøy bør som det klare utgangspunkt skje over statsbudsjettets utgiftsside, og ikke gjennom unntak i skattesystemet.