Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1115 (2010-2011)
Innlevert: 23.03.2011
Sendt: 24.03.2011
Besvart: 04.04.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det er bevilget 100 mill. til geologiske undersøkelser i de nordligste fylker og statssekretær Lahnstein i UD sa i en NHO-konferanse i Alta nylig at regjeringen arbeider med en strategi for våre mineralressurser. I et brev til Stortinget 29.04.10 sier næringsministeren at arbeidet med å utvikle en samordnet bergverkspolitikk vil bli styrket.
Kan signalene fra statssekretæren i UD tolkes slik at næringsministeren med det første vil legge frem en bergverksstrategi for hele landet og i så fall når?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg er opptatt av å legge til rette for at bergverksnæringen har gode rammebetingelser som kan stimulere til økt verdiskaping og lønnsomme bedrifter. På samme måte som i resten av næringslivet er utviklingen i bergverksnæringen avhengig av generelle økonomiske rammevilkår, slik som kronekurs, lave renter og en politikk som sørger for et akseptabelt kostnadsnivå for konkurranseutsatt næringsliv i Norge. Stabile og gode rammebetingelser er avgjørende også for bergverksnæringen. Næringen er avhengig av tilstrekkelig krafttilgang og at miljø- og klimapolitikken gir grunnlag for at lønnsomme bedrifter kan utvikle seg videre i Norge. Den samlede innretningen av næringspolitikken er derfor av avgjørende betydning for bergverksnæringen.

Den kraftige økningen i verdensmarkedsprisene på flere metaller og mineraler de siste ti årene har ført til fornyet interesse for mineralnæringen og norske mineralressurser. Vi ser nå at det er stor interesse både for eksisterende virksomheter, gjenåpning av nedlagte gruver, for nærmere undersøking av kjente ressurser og for at staten skal øke leteinnsatsen etter mineraler. Dette er også noe av bakgrunnen for regjeringens program på 100 mill. kroner til kartlegging av mineralressurser i nordområdene som representant Flåtten refererer til.

Nærings- og handelsdepartementet følger utviklingen i næringen nøye med sikte på å legge til rette for størst mulig verdiskaping. Departementet er godt i gang med arbeidet med å utforme en samordnet politikk for næringen. Det er så langt ikke besluttet om dette arbeidet vil være i form av en strategi eller om det vil ta en annen form.