Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1117 (2010-2011)
Innlevert: 24.03.2011
Sendt: 24.03.2011
Besvart: 31.03.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Hvorfor er ikke Bardufoss flystasjon (139 Luftving) et alliert treningssenter, da Bardufoss årlig er fast vertskap for alliert helikopter trening/øving?

Begrunnelse

Bardufoss flystasjon har i over 40 år huset alliert trening i forbindelse med jagerfly operasjoner, helikopter operasjoner og de siste årene også trening (lavflyvning) av tyske transportfly (C-160). UK har avtale med Norge om øving og trening av helikoptre (Clockwork) på Bardufoss flystasjon. Størrelsen på detasjementet ligger på ca 250 mann og 9-12 helikoptre i 4-5 måneder av året. Clockwork har egne fasiliteter (forlegning, messe, hangar, og operasjonsbygg) på Bardufoss. Deler av bygningsmassen vil i de nærmeste årene bli erstattet av nye bygg. Clockwork er helt avhengig av enkelte nasjonale fasiliteter, som anlegg 112 (fjellanlegg) for garasjering og for reprasjon/vedlikehold av helikoptre. I St prp 42 (2003-2004) står det følgende: "Bardufoss flystasjon skal tilbys som vertsavdeling for utenlandsk helikopteraktivitet. Forholdene skal legges til rette for samvirke mellom nasjonale og utenlandske helikopteravdelinger og 6 divisjons kommando."
Luftforsvaret har ennå ikke lagt forholdene til rette med tildeling av blant annet ressurser. I tillegg kan nevnes at Tyskland ønsker å gjennomføre øvingstrening med transportfly (c-160) fra Bardufoss. Transportflyene operer fra Park!(Main Ramp) med ledelse fra linehus-IALCE som står for avhending fra 1. juli 2011. Det vil si at tyskerne ikke vil gjennomføre disse trenings/øvingstoktene fra Bardufoss.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Stortinget har ved behandlingen av Innst. S. nr. 318 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008), sluttet seg til gjennomføringen av en rekke organisatoriske tiltak for å frigjøre midler til høyere prioritert virksomhet, samt muliggjøre effektiv drift av Forsvaret. I proposisjonen orienterte regjeringen bl.a. om etablering av et nytt og konsolidert alliert treningssenter med hovedsete på Porsangmoen underlagt Forsvarets operative hovedkvarter. I regjeringens nordområdestrategi spiller Forsvarets tilstedeværelse i nord en viktig rolle, herunder også alliert militært nærvær i form av trenings- og øvingsaktiviteter. Slik aktivitet bidrar til kunnskap om utfordringene i nord.

Den nye organiseringen av alliert treningssenter innebar at hovedtyngden av landbasert utenlandsk trening ble samlet i Nord-Norge. Øvrige avdelinger og enheter i Forsvaret, herunder Bardufoss flystasjon, kan fortsatt være vertsavdelinger for utenlandske styrker i forbindelse med trening og øving, men da innenfor rammen av egen infrastruktur.