Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1118 (2010-2011)
Innlevert: 24.03.2011
Sendt: 24.03.2011
Besvart: 31.03.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Hvorfor gjennomføres avhendig av infrastruktur på blant annet Bardufoss flystasjon i løpet av 2011, før Stortinget har bestemt Luftforsvarets fremtidige basestruktur?

Begrunnelse

På Bardufoss flystasjon leier FOH blant annet følgende bygg/anlegg: Linehus-IALCE, skvadronhus 2, Skvadronhus 4. Med virkning fra 30. juni 2011 har FOH, som leietaker sagt opp leien. Det vil si at anleggene fra 1. juli 2011 står for avhending. I tillegg varsler FOH oppsigelse av leieavtale i forbindelse med 9 stk 3 generasjon Shelter i skvadron område øst. Følgende andre bygg står for avhending fra 1. juli på Bardufoss flystasjon: mannskapsforlegning (kaserne M og F) tidligere mannskapskjøkken.
Anlegg 104 vil antagelig bli avhendet når sambandsknutepunkt blir "flyttet" ut i løpet av høsten 2011. Muligens vil dette også ramme anlegg 112. FOH ønsker/vil ikke lengre betale leie for dette stridsanlegget. Bardufoss flystasjon har ikke egne midler for å leie disse anlegg, da det ikke er oppgitt oppdrag som tilsier bruk av disse. Ved avhending av disse anleggene vil alliert aktivitet på Bardufoss bli minimal eller bli avviklet. I alle Forsvarets EBA-lister ligger Bardufoss flystasjon under Bardufoss leir, mens de andre flystasjonene ligger som en flystasjon/hovedflystasjon.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Stortinget har, ved behandlingen av Innst. S. nr. 318 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008), sluttet seg til gjennomføringen av en rekke organisatoriske tiltak for å frigjøre midler til høyere prioritert virksomhet, samt muliggjøre effektiv drift av Forsvaret. Et viktig bidrag i omstillingsprosessen er utrangering og avhending av eiendom, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har behov for i sin struktur. Dette gir varig reduksjon i Forsvarets driftsutgifter i favør av høyere prioritert aktivitet og fornyelse.

Størstedelen av eiendomsmassen på Bardufoss flystasjon som representanten Korsberg omtaler vil, etter planen, bli avhendet som direkte følge av den gjeldende og stortingsvedtatte langtidsplanen for perioden 2009-2012. Eventuelle endringer i basestrukturen på lengre sikt vil bli fanget opp i arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren som, etter planen, vil bli lagt frem for Stortinget våren 2012.

For øvrig viser jeg til mitt svar på spørsmål nr. 1117 der det blant annet fremgår at enheter i Forsvaret, herunder Bardufoss flystasjon, fortsatt kan være vertsavdeling for utenlandske styrker i forbindelse med trening og øving, men da innenfor rammen av egen infrastruktur.