Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1120 (2010-2011)
Innlevert: 24.03.2011
Sendt: 24.03.2011
Besvart: 04.04.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hva er departementets policy for rehabilitering av oljeskadet sjøfugl i Norge, og hvordan stiller statsråden seg til ønsket fra Østfold fylkeskommune om etablering av et nasjonalt kompetansesenter for rehabilitering av oljeskadet sjøfugl i Østfold?

Begrunnelse

Det islandske containerskipet ”Godafoss” grunnstøtte torsdag 17. februar, på Kvernskjær utenfor Hvaler. Det ble tidlig slått fast at den hadde rundt 800 tonn tungolje om bord. Det ble registrert lekkasje i to tanker midtskips, hver med 250 tonn olje. Totalt er det nå registrert om lag 60 landpåslag av olje langs kysten. De fleste er meget små.
Størst skade ser utslippet ut til å ha påført sjøfuglene. At oljen fulgte strømstriper i havet, hvor fuglene ofte søker etter mat, er nok en medvirkende årsak til dette. Direktoratet for Naturforvaltning har med sine ansatte i Statens Naturoppsyn gjorde jobben med å telle fugl i området, derav hvor mange som er forurenset, og samlet inn døde fugler. Det ble imidlertid ikke satt i gang noe arbeid for å rehabilitere og vaske oljeskadet sjøfugl i etterkant av Godafoss-ulykken. Etter det KrF kjenner til har Direktoratet for naturforvaltning nylig anbefalt for departementet at det ikke skal drives med rehabilitering av oljeskadd sjøfugl i Norge annet enn i tilfeller der de to rødlisteartene stellerand og dverggås med leveområder i Finnmark, er utsatt for oljesøl.
I etterkant av Godafoss-ulykken har Østfold Fylkeskommune nå Østfold foreslått at det i Østfold etableres et nasjonalt kompetansesenter for rehabilitering av oljeskadet sjøfugl, hvor det må inngå et fullverdig deponi for mobilt utstyr.
Begrunnelsen er at Østfold har store sjøfuglbestander, sårbare naturområder, landets eneste marine nasjonalpark og stor skipstrafikk.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Direktoratet for naturforvaltning har på oppdrag fra Miljøverndepartementet utarbeidet et forslag til beredskapsopplegg med sikte på å innlemme rehabilitering av oljeskadet vilt i oljevernberedskapen på permanent basis. Direktoratets arbeid har foregått i samarbeid med Kystverket og Mattilsynet. Det har vært forutsatt at forslaget skulle bygge på en evaluering av operasjonen med rehabilitering av oljeskadet sjøfugl i Langesund i 2009, samt internasjonale erfaringer. Direktoratets forslag er nå under behandling i departementet, og det vil bli vurdert i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Jeg tar sikte på å kunne ta stilling til hovedlinjene i forslaget i løpet av våren.

Miljøverndepartementet har nylig mottatt et brev fra Østfold fylkeskommune med forslag om at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for rehabilitering av oljeskadet sjøfugl i Østfold. Innspillet fra Østfold fylkeskommune vil bli vurdert i sammenheng med direktoratets forslag.