Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1122 (2010-2011)
Innlevert: 24.03.2011
Sendt: 25.03.2011
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 01.04.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): En av de viktigste årsakene til det store frafallet i videregående skole er mangel på læreplass etter endt skolegang. Til tross for at det i departementene og de underliggende etater er til dels mange ansatte i stillingskategorier med yrkesfaglig bakgrunn, tas det i Staten inn færre lærlinger enn i privat sektor.
Hva vil statsråden foreta seg for at Nærings- og handelsdepartementet med underliggende etater i større grad bidrar til å øke antallet lærlingeplasser enn tilfellet er i dag?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren har fått videresendt ovennevnte spørsmål fra Nærings- og handelsministeren. Som ansvarlig statsråd for det statlige tariffområdet vil jeg besvare spørsmålet.

For å ansvarliggjøre virksomhetene i statsforvaltningen, besluttet regjeringen for 2011 å ta inn en fellesføring i virksomhetenes tildelingsbrev med mål om økning av antallet lærlinger. Antallet lærlinger, fordelt på lærefag, skal fremgå i årsrapportene. På bakgrunn av kartleggingen som ble gjennomført og virksomhetenes oppfølging av fellesføringen inneværende år, vil utviklingen følges opp i styringsdialogen mellom det enkelte departement og de underliggende virksomheter. Vi har som mål at dette skal gi en økning i antallet lærlinger i statsforvaltningen.

I 2010 gjennomførte Kunnskapsdepartementet (KD) og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartmentet (FAD) en kartlegging av potensialet for flere lærlinger i alle virksomheter i statsforvaltningen. Omtrent halvparten av de statlige virksomhetene meldte om et potensial for økning. Som en oppfølging av dette arbeider KD og FAD videre for å vurdere hvordan statlige virksomheter i større grad kan forpliktes for å øke antallet lærlinger.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene ble den 10. juni 2010 enige om å prolongere særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten for perioden 1. mai 2010 til 30. april 2012. I særavtalen fremgår det at staten som arbeidsgiver har, på lik linje med de andre arbeidsgiverorganisasjonene, forpliktet seg til å ta sin del av ansvaret for å fremskaffe læreplasser for fremtidige fagarbeidere. Som en forlengelse av dette anbefaler Staten og hovedsammenslutningene i nevnte avtale at de lokale parter hvert år drøfter behovet for inntak av lærlinger ut fra virksomhetens eget behov og samfunnets behov for læreplasser og – om nødvendig – drøfte behovet for å sette i gang særlige tiltak som kan øke tilgangen på lærlinger.