Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1127 (2010-2011)
Innlevert: 25.03.2011
Sendt: 28.03.2011
Besvart: 13.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Er det statsrådens vurdering at det ikke foregår systematiske brudd på arbeidsmiljøloven i offentlig sektor, og hvordan kan dette i så fall dokumenteres?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime 23.02.2011 viste representanten Sonja Sjøli til at Oslo kommune og Oppegård kommune hadde sagt opp avtalene med Adecco, etter at det var avdekket brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjem drevet av selskapet. Hun viste til Arbeidstilsynets uttalelser om at tilsvarende brudd også forekom i offentlig sektor, og utfordret Helse- og omsorgsministeren til å svare på hva som ble gjort for å rette opp dette. Statsråden svarte slik: Det som ble avdekket ved det Adecco-drevne sykehjemmet i Oslo, var at dette med lange turnuser, doble turnuser, uverdige boforhold, ikke overholdt tariff og mangel på overholdelse av lønns- og arbeidsvilkår var satt i system. Det er noe helt annet enn om man en eller annen gang sier ja til overtid eller å gå en dobbel vakt."
Det fremstår på bakgrunn av dette som statsråden mener at det ikke foreligger systematiske brudd på arbeidsmiljøloven i offentlige helse- og omsorgsvirksomheter, og at hun derfor ikke akter å gjøre noe med dette. I ettertid har det blitt avdekket at det bare i Helse Sør-Øst var 50.000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i løpet av 2010. Ved et kommunalt sykehjem i Arbeiderpartistyrte Moss ble det avdekket både brudd på arbeidstidsbestemmelsene, brudd på reglene for overtidsbetaling og tilfeller av ansatte som sov i bomberom mellom vaktene.
Det foreligger en rekke andre konkrete eksempler på brudd på arbeidsmiljøloven.
Det er viktig at ansvarlig statsråd erkjenner problemet med omfattende brudd på arbeidsmiljøloven i offentlige helse- og omsorgstjenesten, og at statsråden bidrar til å rydde opp i dette slik Høyrestyrte kommuner har gjort overfor private aktører.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Media avslørte at det ved Ammerudlunden sykehjem var flere alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og manglende utbetaling av overtidstillegget for gjennomførte vakter. Samtidig overførte selskapet store verdier til sine eiere. Det er ikke slik vi ønsker at det skal være i helsesektoren. Det skal være ryddige og gode arbeidsforhold i helsesektoren. Dette gjelder både for innleide vikarer, for ansatte hos underleverandører og for egne ansatte. Gode arbeidsforhold er viktig både for den enkelte arbeidstaker, men også for at vi skal kunne tilby gode og forsvarlige helsetjenester i landet vårt.

I foretaksmøtet i 2006 ble det stilt krav om at foretakene skulle følge ILO-konvensjon nr. 94. Formålet med konvensjonen er å sikre at lønns- og arbeidsvilkår holdes på et vanlig nivå for sammenlignbart arbeid. Når det offentlige setter bort arbeid kreves det at kontraktene inneholder klausuler som sikrer arbeidstakerne lønns- og arbeidsvilkår som ikke er mindre fordelaktige enn de som gjelder for samme type arbeid innen det samme geografiske område. Dette kravet ble gjentatt i forbindelse med foretaksmøtene i januar 2011, og fremgår av foretaksprotokollen.

Helseforetakene gjennomførte i 2009 i samarbeid med HINAS (Helseforetakenes inn-kjøpsservice AS)en nasjonal anskaffelse for innleie av helsepersonell. Det er inngått avtale med 15 vikarbyråer. I helseforetakene utgjør innleide vikarer 0,6 % av det totale antallet vakter. Helseforetakene og HINAS har sørget for en omfattende prosess for å kvalitetssikre at de inngåtte kontrakter etterleves fullt ut. Spesielt fokus har man på følgende forhold:

- etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene

- hvordan leverandørene forsikrer seg om at vikarene er kjent med reglene om arbeidstid

- leverandørenes etterlevelse av lønns- og arbeidsforhold

- gjennomgang i hvert enkelt helseforetak/regionale analyser i bruken av vikarene i forhold til arbeidstidsbestemmelsen.

Dersom det blir avdekket brudd på rammeavtalene, kan dette få konsekvenser for den enkelte leverandør.

De regionale helseforetakene er i ferd med å foreta grundige gjennomganger av etterlevelsen av arbeidsmiljølovens bestemmelser i helseforetakene, samt hvordan dette best skal håndteres fremover. Helse Sør-Øst RHF har nylig gjort en gjennomgang av ca. 11,5 millioner turnusvakter, og fant avvik ved 0,4 % av disse vaktene. Tilsvarende har Helse Vest RHF hatt en gjennomgang av vaktene i sine foretak i 2010 for alle ansatte. Det er totalt 419 ansatte av 28.800 ansatte som har arbeidet mer enn 200 timer overtid i løpet av hele 2010. Det utgjør 1,5 % av de ansatte. Det foreligger dispensasjoner for flere av de 419 ansatte som kan redusere tallet enda mer. Når det er utført 3 814 391 vakter av egne ansatte, viser dette at de har god oversikt over arbeidstiden for egne medarbeidere.

Som det fremgår av dette, har de regionale helseforetakene satt i verk omfattende kartlegginger av etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene både for innleid personell, for ansatte hos underleverandører og for egne medarbeidere. Gjennomgangen forventes ferdigstilt i løpet av kort tid. Gjennomgangen, resultatene og tiltakene vil bli styrebehandlet i det enkelte foretak.

De regionale helseforetakene har tatt tak i problemstillingene og har forsikret om at de sammen med helseforetakene tar ansvar for å rydde opp i brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Jeg er opptatt av at det skal være ordnede arbeidsforhold for alle som arbeider i helsesektoren. Jeg vil forsikre meg om at alle de regionale helseforetakene og helseforetakene setter dette på dagsorden, gjennomgår forholdene og treffer nødvendige tiltak.