Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1129 (2010-2011)
Innlevert: 25.03.2011
Sendt: 28.03.2011
Besvart: 05.04.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Kapitalflukt er et stort og økende problem som hindrer en positiv økonomisk utvikling i mange utviklingsland. Regjeringen varslet i budsjettet for 2010 at man ville nedsette et tverrdepartementalt utvalg som skulle arbeide med nettopp dette.
Hva er status for arbeidet og hvilke politiske endringer kan man forvente på dette området fra Regjeringen?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Generelt vil Regjeringen føre en ambisiøs politikk internasjonalt, for økt åpenhet og mot ulovlig kapitalflyt. Tematikken har høy prioritet i vår utviklingspolitikk der vi har fremmet en rekke initiativer internasjonalt, og Norge er blant de mest åpne land på skatteområdet. Vi kan uansett ikke, både av hensyn til utviklingsland og av egeninteresse, akseptere et internasjonalt finanssystem og skadelige strukturer som hindrer åpenhet, bevisst tiltrekker seg og gjemmer bort midler som stammer fra kriminell virksomhet, og legger til rette for skatteunndragelse. Vi må bidra til å reversere visse uheldige kapitalstrømmer og søke å motivere positive investeringer.

Flere av de relevante problemstillingene faller under ulike departementers ansvarsområder, og det er derfor svært viktig at vi i politikk og forvaltning samarbeider tett. På denne bakgrunn har et tverrdepartementalt statssekretærutvalg med representanter fra Utenriksdepartemenet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet gjennomgått en rekke problemstillinger og forslag med tanke på å sikre en helhetlig politikktilnærming knyttet til internasjonale kapitalstrømmer til og fra fattige land.

Blant de sentrale problemstillinger er spørsmål knyttet til ulovlig kapitalflyt, skatteavtaler, skattebistand, handel og investeringer, gjeld og innovativ finansiering for utvikling og gobale fellesgoder. Flere aktuelle tiltak ble foreslått i NOU 2009:19 Skatteparadis og utvikling. Av de tiltak utvalget har drøftet er noen allerede innført, som for eksempel styrket innsats for kapasitetsbygging i skatteadministrasjoner i Afrika og mer forskning om sammenhengene mellom skatteparadis, kapitalflyt og utvikling. Andre problemstillinger drøftes løpende i eksisterende internasjonale prosesser, og enkelte tiltak krever ytterligere utredning og vurdering.

Utenriksdepartementet vil på egnet tidspunkt komme tilbake til Stortinget med en samlet orientering om dette arbeidet.