Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1132 (2010-2011)
Innlevert: 28.03.2011
Sendt: 29.03.2011
Besvart: 01.04.2011 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden redegjøre for hvilke kriterier som legges til grunn for prioritering av søknader hos UDI, om disse kriteriene vil gjøres offentlig tilgjengelige, og kan statsråden redegjøre for hvor mange som får innvilget hastebehandling hvert år?

Begrunnelse

I en kronikk i Aftenposten 26. mars skriver en kvinne om sin erfaring med prioritering av en søknad om norsk statsborgerskap. I kronikken kommer det frem at søkeren sendte en e-post om at hun var politisk engasjement for partiet Venstre på fritiden og at hun sto på 2.-plass på partiets kandidatliste til fylkestingsvalget i Buskerud. ”Egentlig håpløst svakt” skriver hun selv om argumentene for en eventuell prioritering av en søknad om statsborgerskap. I tillegg opplyste hun i e-posten om at hun hadde skrevet kronikker om UDIs saksbehandling tidligere. E-posten sendte hun fredag. En uke etter hadde hun vedtaket i posten: Hun hadde fått innvilget søknaden om norsk statsborgerskap. I brevet sto det at vedtaket var blitt fattet lørdagen etter at UDI hadde mottatt e-posten. ”Hvordan var det mulig å gjøre unna søknaden min i løpet av ett døgn når det egentlig skulle ha tatt 18 måneder? Var virkelig alt som skulle til for at et statlig forvaltningsorgan gjør unntak fra et ellers stramt regelverk, en småfrekk e-post?”, skriver kvinnen i Aftenposten.
På UDIs hjemmesider står det ”Du vil få en automatisk melding i posten om at utlendingsmyndighetene har mottatt søknaden din. I denne meldingen vil du få informasjon om saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer noe.” På siden http://www.udi.no/saksbehandlingstider står det at en søknad om statsborgerskap normalt tar 15 måneder.
På UDIs hjemmesider står det: ”Dersom du mener at søknaden din bør prioriteres kan du sende oss en forespørsel.” Kriteriene for å bli prioritert er imidlertid vanskelig å oppdage. På http://www.udi.no/Oversiktsider/Saksbehandlingstider-/Kan-saken-min-prioriteres/ står det at søknader ikke kan prioriteres selv om søkeren skal gå på norskkurs, søkeren er i en vanskelig økonomisk situasjon på oppholdsstedet, søkeren har fått et arbeidstilbud eller utdanningstilbud, søkeren og personen som bor i Norge savner hverandre, søkeren trenger en tillatelse for å kunne reise inn i Norge igjen etter en feriereise, privat planlegging taler for det. Hva som imidlertid er gode grunner for å prioriteres står det lite om, utover at livstruende sykdom og begravelse i nær familie vil kunne være spesielle forhold som gjør at UDI kan prioritere en sak. "For øvrig prioriterer vi søkere som trenger å få avklart sin søknad for å kunne delta på skoletur i utlandet", skriver UDI.
En vurdering om prioritering i søknadskøen vil alltid være en helhetsvurdering, men undertegnede mener det vil styrke rettssikkerheten og forutsigbarheten – og ikke minst tilliten til UDI – dersom det er åpenhet om hvilke situasjoner som vil føre til prioritering og hvilke kriterier UDI legger vekt på i en slik vurdering.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Gjennom Justis- og politidepartementets tildelingsbrev til Utlendingsdirektoratet (UDI) stilles det krav til saksbehandlingstid og prioritering av enkelte sakstyper. I tillegg er arbeidet i UDI organisert slik at saker der alle opplysninger ligger ved søknaden, behandles raskere enn der det er nødvendig å innhente ytterligere opplysninger. Søkeren har således en viss mulighet til å påvirke saksbehandlingstiden i sin sak gjennom å levere en fullstendig opplyst søknad. Av disse grunner vil det vise seg variasjoner i hvor lang tid det tar å behandle saker innenfor samme sakstype.

Informasjonen på UDIs hjemmesider om saksbehandlingstid er veiledende. Noen saker kan ta kortere eller lengre tid. Saksbehandlingstiden oppgis med utgangspunkt i hvor lang tid det har tatt å behandle de fleste søknadene de siste tre månedene.

Sammensetningen av saker og hvordan UDI prioriterer sakene er forhold som også påvirker saksbehandlingstiden. Tabellene gjennomgås hver tredje måned og opplysningene endres dersom saksbehandlingstidene endrer seg. Dette betyr at saksbehandlingstiden for en søknad kan endres etter at søkeren har levert den.

Som representanten Skei Grande er inne på i spørsmålet, prioriterer UDI også noen saker på forespørsel fra søkeren. Som det fremkommer av UDI sin hjemmeside er livstruende sykdom og begravelse i nær familie eksempler på spesielle forhold som gjør at UDI kan prioritere en sak. En sak som blir prioritert blir imidlertid ikke alltid raskt avgjort, da det eksempelvis også i slike saker, kan være nødvendig å innhente tilleggsinformasjon.

Basert på den enkelte henvendelse vurderer UDI om det er grunnlag for å prioritere søknaden. Det kan også være effektiv ressursbruk å ferdigbehandle søknaden når saksbehandleren allikevel har funnet den frem i forbindelse med en henvendelse og ser at saken åpenbart vil bli innvilget.

Det foreligger ikke oversikt over hvor mange enkeltsaker som prioriteres særskilt i løpet av et år. En slik oversikt ville måtte baseres på manuelle tellinger, noe som jeg ikke anser å være hensiktsmessig ressursbruk.