Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1133 (2010-2011)
Innlevert: 28.03.2011
Sendt: 29.03.2011
Besvart: 01.04.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): NRK melder om at Nybergsund Fotball av Skatt Øst er blitt ettergitt 750 000 kroner i arbeidsgiveravgift. Årsaken er at klubben sliter med økonomiske problemer. Nybergsund Fotball har mao. fått ettergitt arbeidsavgift grunnet mangel på økonomisk styring, og staten har reddet klubben fra konkurs.
På hvilket grunnlag har Skatt Øst fattet sin beslutning, og vil finansministeren sørge for at tilsvarende vurderinger gjøres for landets øvrige næringsliv?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg kan ikke gå inn i den konkrete saken det vises til i spørsmålet, men vil på generelt grunnlag vise til de retningslinjer som gjelder for ettergivelse av skatte- og avgiftskrav.

Skatte- og avgiftskrav skal som den klare hovedregel betales. Lempning, enten i form av at det innrømmes betalingsutsettelse eller at kravet settes ned, er et unntak fra denne hovedregelen, og er ikke kurant. Det foreligger likevel langvarig og fast praksis for at innkrevingsmyndighetene har adgang til å lempe skatte- og avgiftskrav av innfordringshensyn. Ordningen er nå lovfestet i skattebetalingsloven § 15-2. Det fremgår av Ot.prp. nr. 83 (2004-2005) at departementet gikk inn for å lovfeste hjemmelen for å skape klarhet og for å fastsette vilkårene for slik lempning i loven. Departementet mente at en slik lovfesting både ville gi skyldnerne bedre kunnskap om adgangen til å søke om lempning, og legge til rette for en mer ensartet behandling hos innkrevingsmyndighetene.

Skattebetalingsloven § 15-2 fastslår at dersom skyldneren fremsetter et betalingstilbud, kan et skatte- og avgiftskrav settes ned. Dette fordrer at skyldneren ikke er i stand til å innfri kravet på vanlig måte, og at betalingstilbudet antas å gi bedre dekning enn fortsatt innfordring. Videre må betalingstilbudet være det beste skyldneren kan tilby, og avgjørelsen må ikke virke støtende eller svekke den alminnelige betalingsmoral.

Hensynet til skyldneren eller næringspolitiske interesser er ikke relevant ved vurderingen. I forarbeidene sies følgende om innkrevingsmyndighetenes adgang til å lempe av innfordringshensyn:

”Om skyldnerens tilbud skal aksepteres, beror på en helhetsvurdering hvor hensynet til det offentliges kreditorinteresser er det sentrale. Selv om tilbudet isolert sett vil medføre bedrede dekningsutsikter, kan det være forhold som tilsier at lempning likevel ikke bør skje. Et moment ved denne vurderingen vil blant annet være om skyldneren har oppfylt sine forpliktelser etter lovgivningen for øvrig. Lempning er ingen rettighet for skyldneren.”

Krav kan lempes etter § 15-2 som ledd i en avtale mellom innkrevingsmyndighetene og skyldner alene, eller ved utenrettslig gjeldsordning. Med utenrettslig gjeldsordning menes en samlet ordning som omfatter både skatte- og avgiftskreditorene og andre kreditorer, eksempelvis en såkalt akkordløsning. Det fremgår av Skattedirektoratets melding nr. 2/08, 1. februar 2008 (Lempning av skatter og avgifter av hensyn til det offentlige som kreditor) at dersom skyldneren har andre usikrede kreditorer, skal lempning som hovedregel skje som utenrettslig gjeldsordning. Dette sikrer at lempning av skatte- og avgiftskrav ikke fører til at de øvrige kreditorer får bedre dekning.

Dersom det foreslås utenrettslig gjeldsordning må forslaget omfatte alle kjente fordringer på skyldneren. Enkelte fordringer, herunder fordringer som har lovbestemt fortrinnsrett etter dekningsloven, kan imidlertid holdes utenfor gjeldsordningen. Dette gjelder blant annet inntekts- og formuesskatt. Uprioriterte krav, eksempelvis arbeidsgiveravgift, skal dekkes med minst 25 % dividende. Dette gjelder både for virksomheter i aktiv drift og for virksomheter som skal avvikles.

Det følger av overnevnte at dersom de alminnelige vilkårene etter § 15-2 er oppfylt og forslaget tilfredsstiller minstekravene til dekning av uprioriterte krav, kan det samtykkes i at eksempelvis arbeidsgiveravgift dekkes med minst 25 % dividende, dvs. lempes med 75 %.

Da dette nå er en lovfestet ordning, legger jeg for øvrig til grunn at den er kjent både blant andre idrettsklubber og landets øvrige næringsliv.