Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1136 (2010-2011)
Innlevert: 28.03.2011
Sendt: 29.03.2011
Besvart: 05.04.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Human Rights Watch kom i mars med en rapport som heter "Violence Instead of Vigilance. Torture and Illegal Detention by Uganda’s Rapid Response Unit". Rapporten er detaljert i sin beskrivelse av overgrep og menneskerettighetsbrudd gjort av Ugandas politi. Norge gir årlig betydelige beløp, også budsjettstøtte, til Museveni-regimet.
Har menneskerettighetsbrudd og manglende demokratisk styre noen innvirkning på norsk bistand til Uganda?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Utviklingen i Uganda har vært sammensatt. På den ene siden har landet har hatt en positiv utvikling på mange områder, bl.a. mindre fattigdom, bedre utdanning og helse og økonomisk vekst. Samtidig har Uganda utfordringer knyttet til manglende oppfylling av grunnleggende menneskerettigheter og demokratisk styresett.

Innretningen på norsk bistand til Uganda tar sikte på å støtte opp under de positive utviklingstrekkene i landet og bidra til endring og forbedring på felter der utviklingen kan sies å være bekymringsfull. Dette er grunnlaget for en løpende vurdering av nivået på norsk bistand, og hvilke sektorer og aktører vi skal støtte.

De siste årene har norsk bistand til Uganda særlig fokusert på fem sektorer: energi/olje; skog/klima/miljø; kvinner og likestilling; gjenoppbygging etter konflikten i Nord-Uganda, samt godt styresett. Landets demokratiske utvikling og respekten for menneskerettigheter påvirker alle disse sektorene. Hensyn tas til politikk, hendelser og trender når innretningen på norsk bistand besluttes. Rapporter fra og dialog med sivilt samfunn er en viktig faktor som inngår i beslutningsgrunnlaget.

Norge har i noen år gitt budsjettstøtte til Uganda øremerket sosial sektor. Jeg mener at denne støtten blant annet har bidratt til bedre skole- og helsetilbud og til at fattigdommen i Uganda har gått betydelig ned. Budsjettstøtte er imidlertid en krevende bistandsform som bl.a. forutsetter tillit til myndighetenes korrupsjonsbekjempelse. For Ugandas vedkommende har denne tilliten ved flere anledninger blitt utfordret. Norsk budsjettstøtten ble derfor redusert både i 2006/2007 og 2010 som følge av tilbakeskritt i den demokratiske utviklingen og svak oppfølging av korrupsjonssaker. Etter en samlet gjennomgang av kanaler for norsk bistand har jeg besluttet at den norske budsjettstøtten til Uganda skal avvikles etter 2011.

Jeg er samtidig opptatt av at Norge viderefører vår støtte til bedre styresett gjennom andre kanaler. En av de frivillige organisasjonene som mottar norsk støtte er Human Rights Centre Uganda, som fokuserer på menneskerettighetsforsvarere. Norge arbeider også sammen med FN for å styrke kvinners rettigheter, særlig overlevende av kjønnsbasert vold. Et velfungerende rettsvesen er avgjørende for håndhevingen av respekten for menneskerettighetene. Norge bidrar derfor også til justissektoren, bl.a. ved bidrag til Uganda Human Rights Commission (UHRC) som gjennomfører tiltak for å bekjempe politiets bruk av vold. På den måten bidrar vi fra norsks side til styrking av nasjonale institusjoner som er ledende i kampen mot tortur, vold og mishandling. Norge bidrar også til et flergiverfond som skal bidra til å styrke institusjoner og aktører i et mer demokratisk Uganda.

President Museveni og mange av hans partifeller fra NRM ble gjenvalgt under valgene i Uganda i februar i år. Sammen med andre giverland og internasjonale organisasjoner følger vi fra norsk side nøye med på utviklingen i Uganda videre; særlig på opposisjonens, medias og sivilt samfunns spillerom.

Svaret på spørsmålet fra representanten Gitmark er derfor ja. Ved å velge en strategisk innretning på bistanden er målsettingen at Norge skal bidra til fortsatt økonomisk utvikling i Uganda og samtidig være en pådriver overfor myndighetene for å få rettet opp svakheter på felt som styresett, menneskerettigheter og demokratiutvikling.