Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1137 (2010-2011)
Innlevert: 28.03.2011
Sendt: 29.03.2011
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 13.04.2011 av justisminister Knut Storberget

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Hamar Arbeiderblad skriver lørdag 26.3. at offentligheten har rett på innsyn i lønnsslippen til hver enkelt offentlig ansatt. Bakgrunnen er et ønske fra Hamar FrP om innsyn og det går fram av artikkelen at dette har de rett til, men personlig informasjon som trekk og personnr. må sladdes. Dette er meningsløs åpenhet. Lønnsslippen bør være et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstager.
Vil statsråden ta initiativ til å endre offentlighetsloven slik at lønnsslippen til hver enkelt blir unntatt fra innsyn?

Begrunnelse

Lønnsslipper kan inneholde mye personlig informasjon. Selv om dette sladdes, vil det kunne bidra til spekulasjoner at det sladdes. Dette kan være ubehagelig for den enkelte og er helt unødvendig.
Lønnsforhold og informasjon om hva enkeltansatte tjener er ikke interessant for utenforstående annet enn som årstall. I en budsjettprosess i kommunen er det årssummen som er av interesse og som kan danne grunnlag for alternative forslag.
Hamar kommune har anslått at forespørselen fra Hamar FrP vil kreve et halvt årsverk å gjennomføre når sladding og fjerning av nødvendig informasjon skal foretas. Kostnaden tilsvarer anslagsvis 6 uker gatebelysning på Hamar eller 15 % av vegbudsjettet. Hamar har faktisk skrudd av gatebelysning for å spare penger tidligere. Dette framstår som en helt unødig potensiell byråkratisk utgift for kommunene og muligheten for at den skal inntreffe, bør fjernes.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I den senere tid har det blitt fremsatt flere krav, til dels anonyme, om innsyn i lønnsslipper overfor kommuner og staten. Som påpekt i Innst. O. nr. 41 (2005-2005) s. 3, bygger offentleglova på en balansegang mellom muligheten for innsyn i beslutningsprosesser i offentlig forvaltning på den ene siden og behovet for å kunne skjerme sensitive opplysninger på den annen.

Departementet følger nøye med på hvordan offentleglova fungerer, og blant annet kravene på innsyn i lønnsslipper har aktualisert spørsmålet om dagens offentleglov i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til personvernet, f. eks. knyttet til offentliggjøring av personnummer, og ressursbruken knyttet til behandlingen av massehenvendelser og anonyme henvendelser. Departementet vil vurdere om det er behov for lovendringer på området.