Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1141 (2010-2011)
Innlevert: 29.03.2011
Sendt: 29.03.2011
Besvart: 01.04.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Ifølge bedriften Mynta på Kongsberg, som produserer norske mynter, skyldes bedriftens reduserte inntekter at Norges Bank har overtatt ansvaret for markedsføring av minnemynter.
Hvordan mener finansministeren en bedre salgsprofilering av myntproduksjon bør organiseres, og hva mener finansministeren Norges Bank bør gjøre bedre for å legge til rette for at salget av minnemynter skal ta seg opp i tiden fremover?

Begrunnelse

Mynta har lang tradisjon for produksjon av mynt i Norge og besitter en meget god kompetanse. Det er trist dersom uheldig organisering av markedsføring av minnemynter skal føre til dårligere resultater for bedriften. Minnemyntproduksjon var tidligere en god inntektskilde for Mynta, og burde også kunne være det i fremtiden.
Jeg mener derfor det er nødvendig å vurdere om dagens organisering i Norges Bank er optimal, og hvorvidt den skaper unødige problemer for en ellers god og levedyktig bedrift med mange arbeidsplasser.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I sentralbankloven § 13 fremgår det at Norges Bank har enerett til å utstede norske pengesedler og mynter. Ved lovendring i 1999 ble det åpnet for at ”andre kan produsere pengesedler og mynter etter avtale med banken”. På bakgrunn av en anbudskonkurranse har Norges Bank inngått en rammeavtale med Det norske Myntverket om produksjon av norsk sirkulasjonsmynt samt jubileums- og minnemynt i perioden 2010 til 2013.

Det fremgår videre av sentralbankloven § 16 første punktum at jubileums- og minnemynt utgis av Norges Bank. Hvordan salget og markedsføringen av jubileums- og minnemynt skal foregå er på denne bakgrunn Norges Banks ansvar.

Myndigheten til å beslutte utgivelser av jubileums- og minnemynt er etter sentralbankloven § 16 tillagt Kongen. Kompetanse til å beslutte utgivelse er i medhold av kgl. res. 25. mars 1994 delegert til Norges Bank.

Jeg har kommet til at det er ønskelig at beslutningene om utgivelse av jubileums- og minnemynt i fremtiden legges til Finansdepartementet. Finansdepartementet vil derfor (i nær framtid) foreslå for Kongen i statsråd at Kongens myndighet til å beslutte utgivelse av jubileums- og minnemynt legges til Finansdepartementet.

Selv om kompetanse til å beslutte utgivelse av jubileums- og minnemynt legges til Finansdepartementet, vil det i henhold til sentralbankloven § 16 fortsatt være Norges Bank som er utgiver av de jubileums- og minnemyntene som Finansdepartementet i fremtiden beslutter utgitt. Det vil derfor fortsatt være Norges Bank, tilsvarende som i dag, som skal håndtere de praktiske forholdene rundt utgivelsene, herunder markedsføring og salg. Jeg legger til grunn at Norges Bank, som ledd i sin løpende evaluering av jubileums- og minnemyntutgivelser, også vurderer praksis for salg og markedsføring knyttet til slike utgivelser, for i størst mulig grad å sikre samsvar mellom det antall mynter som faktisk selges og det som er besluttet som maksimal produksjonsmengde.