Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1142 (2010-2011)
Innlevert: 29.03.2011
Sendt: 29.03.2011
Besvart: 06.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Regjeringen har uttalt at den vil legge til rette for økt satsing og verdiskaping knyttet til reiseliv i nord. Utvikling av reiselivsproduktet Valhall basert på nordlysturisme er eksempel på hva en slik satsing kan være.
Vil statsråden bidra til fornyet behandling av søknaden til posten om flytting av postnummer og knytte dette til "Nordlysøya"?

Begrunnelse

NN er daglig leder, og driver et reiselivsanlegg på en av øyene i Bjarkøy kommune og søkte i 2008 Posten om å få eget postnummer til Nordlysøya. Bjarkøy kommune støttet søknaden. Meløyvær har postnummer 9427, men har ingen postkontor i dag. Det er kun én fastboende på Meløyvær. Tidligere var det Meløyvær som hadde lokalbåtanløp og postkontor, men det er nedlagt for lengst. I dag er det NN som har med posten å gjøre og ekspedisjonen ved alle hurtigbåtanløp. Han er én av to fastboende på Krøttøy med broforbindelse til Meløyvær. Hurtigbåtanløpet er nå på Krøttøy og ikke på Meløyvær. Dette er bakgrunnen for ønsket om overflytting av postnummeret 9427 til Krøttøy som NN markedsfører som ”Nordlysøya”.
NN driver også naturopplevelsessenteret Valhall som ligger på Krøttøya og ønsker å selge dette ut som Nordlysøya med eget postnummer. NN mener dette vil ha stor markedsføringsverdi om han kan tilby opphold på en egen ”Nordlysøy” med eget postnummer i en tid da det satses nasjonalt på nordlysturisme i Norge.
Innovasjon Norge har støttet naturopplevelsessenteret Valhall for å komme i gang og det samme har Bjarkøy kommune.
Nå arbeides det for en kommunesammenslåing mellom Bjarkøy og Harstad kommune som tidsmessig er nært forestående. Det ønskes i denne prosessen et navneskifte fra Krøttøy til Nordlysøya fordi det vil kunne bidra til en økning av tilreisende nordlysturister til øya, som i realiteten er en fraflyttingstruet naturperle. NN fikk avslag på sin søknad til Posten som ikke kunne se noen økonomisk gevinst av ideen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Postnummersystemet er etablert for å effektivisere og optimalisere postbehandlingen og det er Posten Norge sitt ansvar å forvalte norske postnumre. Det er derfor logistikkmessige og produksjonsmessige hensyn og formål som gjelder også når det foretas endringer i systemet.

Utgangspunktet er at postnummeret knyttes til et stedsnavn. Dette har ikke alltid vært tilfelle, og de senere år har derfor Posten avviklet eller endret flere poststedsnavn som ikke er stedsnavn. Posten er underlagt Lov om Stadnamn der formålsparagrafen i lyder:

”Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna.”

Søknaden om å opprette poststedsnavnet ”Nordlysøya” med eget postnummer har vært vurdert av Posten på grunnlag av forannevnte prinsipper og avslått. Det framkommer ikke nye opplysninger i saken nå som gir Posten grunn til å endre standpunkt:

”Nordlysøya” er ikke et stedsnavn. Etter Postens syn ville det ikke være i tråd med stadnamnlova å bruke ”Nordlysøya” som poststedsnavn. Anmodningene om å få ta navnet i bruk som poststedsnavn er begrunnet i markedsmessige hensyn for å stimulere til turisme. Det er ingen postgangsmessige hensyn som taler for dette. Av nevnte grunner anser ikke Posten det for aktuelt å benytte ”Nordlysøya” som poststedsnavn.

Jeg har ingen merknader til Postens vurdering i denne saken.