Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1143 (2010-2011)
Innlevert: 29.03.2011
Sendt: 30.03.2011
Besvart: 05.04.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Er statsråden villig til å se på en gradert tilskuddsordning og prisfastsetting av korn, hvor den som leverer korn med best kvalitet får full uttelling på tilskudd og pris mens den som leverer korn med dårlig kvalitet får redusert tilskudd og pris på sitt korn?

Begrunnelse

Utvikling av konsentrasjonen av giften mykotoksin i korn er et stort problem i mange land, også i Norge. I Norge er situasjonen med mykotoksin vanskeligst for kornarten havre. Norsk korn blir i vesentlig grad brukt til kraftforproduksjon. Her gjelder det egne grenseverdier for hvor mye mykotoksin omregnet i DON det kan være pr kg for. For svin er grenseverdien 500, hest, kalv lam og kje 2.000, og rugeegg 5. 000.
Imidlertid ligger det i dag flere tonn med korn på lager hos markedsregulatoren Norske Felleskjøp sine lager med høye mykotoksin verdier. Grunnen er at dette kornet ikke er vurdert som forsvarlig til bruk i verken matproduksjon eller kraftforproduksjon.
Dagens ordning er at norske kornbønder får fullt økonomisk tilskudd til kornproduksjon uavhengig av kvaliteten på kornet som leveres, mens det gis noe gradert pris avhengig av kvaliteten på kornet.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Bakgrunnen for spørsmålet er de økende problemene med mykotoksiner i norsk kornproduksjon, særlig ved dyrking av havre. Årsakene er sammensatte, men antas å ha sammenheng med fuktig vær i deler av vekstsesongen.

Kornprodusentene og den øvrige kornbransje har tatt tak i utfordringene med mykotoksiner. Gjennom sesongen 2009/2010 har bransjen gjennomført mye arbeid innen utvikling, rådgiving og praktisk anvendelse av tilgjengelige metoder for å redusere problemet. Bransjen må intensivere dette arbeidet.

Myndighetene setter i regelverket for tilskuddsordningene krav om at kornet skal være egnet til mat eller fôr. Kornkjøper har ansvar for kvalitetsgradering av kornet med utgangspunkt i kriteriene for basis kvalitet som jordbruksavtalepartene har fastsatt. Videre har kornkjøper ansvar for å bestemme hvilken pris som skal betales, og hvilke tillegg og trekk som skal gis for korn av ulik kvalitet ut fra de rammebetingelsene som er gitt.

Det er kornprodusentene og den øvrige kornbransje som i første rekke må finne løsninger på problemene med mykotoksiner i korn. Et viktig bidrag vil være å få utarbeidet en bransjestandard for håndtering av mykotoksinbefengt korn. Kornbransjen er i gang med dette arbeidet.

Det er også viktig med et bedre kunnskapsgrunnlag om mykotoksiner for å løse de utfordringer som har oppstått. Flere forskningsprosjekter er igangsatt for å øke kompetansen.