Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1154 (2010-2011)
Innlevert: 30.03.2011
Sendt: 31.03.2011
Besvart: 08.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Er Stortingets flertall feilinformert i forhold til antall planlagte behandlingsreiser for revmatikere til utlandet i 2011; er det en bevisst reduksjon i antallet behandlingsreiser til utlandet for revmatikere som regjeringspartiene tåkelegger gjennom sin budsjettmerknad for årets budsjett eller kan vi forvente at antallet revmatikere som får innvilget behandlingsreise i 2011 igjen vil øke sett i forhold til 2009 tallet?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2011 understreket en enstemmig Helse- og Omsorgskomité viktigheten av behandlingsreiser til utlandet for en del pasientgrupper. Det fremkom under budsjetthøringen bekymringsmeldinger i forhold til at antallet behandlingsreiser for revmatikere ville bli redusert i 2011. Dette fikk regjeringspartiene til å komme med følgende merknad:

"Komiteens flertall merker seg at det i 2010 er planlagt behandlingsreiser til utlandet for anslagsvis 3000 pasienter. Til sammenligning fikk 2840 pasienter behandling i andre land i 2009. Flertallet merker seg videre at bevilgningen for 2011 på denne posten øker."

I følge tall fra behandlingsreiser fikk 1856 revmatikere utenlandsbehandling i 2009. I 2010 fikk 1821 revmatiske pasienter av i alt 3960 revmatiske søkere tilbud om utenlands behandling, altså en avslagsprosent på over 50 % og en reduksjon på 35 plasser.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ordningen med behandlingsreiser til utlandet, jf Prop. 1S, kap 733.70, er et supplement til tilbud i Norge og gis til flere pasientgrupper. Ordningen administreres av Helse Sør-Øst RHF ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Pasienter med revmatiske sykdommer har vært den største brukergruppen. Det har de senere år kommet ønsker fra flere nye pasientgrupper om å bli inkludert i ordningen. I likhet med pasienter med revmatisme har disse gruppene sitt ordinære tilbud i Norge, men ønsker å supplere dette med klimabehandling. En pasientgruppes potensielle nytte av behandling i varmt og solrikt klima må vurderes på basis av relevant forskning, bl.a. ved sammenligninger mellom effekt av opplegg i Norge og ved behandlingssteder i det sørlige Europa.

Kostnadene ved behandlingsreiser til utlandet har, ifølge det Helse Sør-Øst RHF har informert meg om, steget betydelig de senere år. For pasienter med revmatiske sykdommer er økningen 14,5 % fra 2008 til 2010. Dette har bl.a. sammenheng med en økning i flypriser og personalkostnader. Helse Sør-Øst setter derfor i år i verk en rekke tiltak for kostnadskontroll og effektivisering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet, slik at tilbudet til pasientene i størst mulig grad skjermes.

Som omtalt i Prop.1 S, blir ordningen med behandlingsreiser til utlandet i 2011 gjenstand for evaluering. Dette arbeidet er nå i gang med formål bl.a. å gi et bedre grunnlag for prioritering av pasientgrupper. Mens evalueringen pågår blir det ikke tatt inn nye grupper i ordningen.