Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1159 (2010-2011)
Innlevert: 31.03.2011
Sendt: 01.04.2011
Besvart: 08.04.2011 av justisminister Knut Storberget

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener statsråden at en offentlig myndighet bør kunne avskjære konkrete bevis som ikke er dokumentert ulovlig fremskaffet, og hvilken rolle mener statsråden prinsipper om kontradiksjon og fri bevisfremleggelse spiller i denne typen saker?

Begrunnelse

Kontradiksjon er et grunnleggende prinsipp i norsk rett og en skal i all hovedsak la en person som det rettes anklager mot få nødvendig anledning til å forsvare seg. I forbindelse med en skjenkekontroll på en pub i Stavern ble det, i følge kontrollørene, avdekket brudd på skjenkebestemmelsene. Eieren er uenig med skjenkekontrollens rapport og mener å ha dokumentasjon for at konklusjonene er feil. Beviset er i form av videoopptak fra puben.
Pubeieren har tydelig opplyst ved oppslag at det er videoovervåking på pubområdet. Politiet har i forbindelse med flere straffesaker benyttet seg av opptak fra puben som bevismateriale.
Datatilsynet har fått informasjon om overvåkingen, men det foreligger ingen godkjenningsordning for slik overvåking. Det legges til grunn at den som står for denne forholder seg til regelverket.
Etter kontrollen har Larvik kommune nektet å la pubeieren legge frem videoopptak som bevis mot skjenkekontrollørenes kontrollrapport. Bakgrunnen er at

"Det er et prinsipielt spørsmål om man skal godta bruken av antatt ulovlig fremskaffet videobevis for å kunne motbevise de observasjonene som kontrollørene har gjort."

Her legges det til grunn at en ikke vet om videobeviset er ulovlig fremskaffet eller ikke. Tvilen om lovligheten utgjør angivelig tilstrekkelig grunnlag for å hindre fremleggelsen av beviset. Etter min oppfatning er dette i strid med normal rettsoppfatning og resultatet er at beslutningen om stengning i to uker (påsken hvor omsetningen på denne tiden av året er meget høy) får virkning før klagen er realitetsbehandlet.
Sanksjonen slår med andre ord ekstremt sterkt ut for den næringsdrivende som hindres i å fremlegge bevis for sin uskyld. Dette er en handlemåte som fremstår som svært urimelig i forhold til den næringsdrivendes rettssikkerhet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Bakgrunnen for spørsmålet er en konkret sak som fortsatt er til behandling i forvaltningen. Jeg kjenner ikke saken annet enn gjennom den beskrivelsen som følger av spørsmålet med begrunnelse. Det vil ikke være riktig av meg å ta konkret stilling til noen av spørsmålene som denne saken reiser, slik at jeg må nøye meg med å skissere enkelte generelle utgangspunkter.

Forvaltningen har plikt til å sørge for at saker som den har til behandling, er forsvarlig utredet. Sakens parter har anledning til å uttale seg i saken. Utgangspunktet er at partene fritt kan legge frem for forvaltningsorganet bevis som de mener kan bidra til å opplyse saken, og at forvaltningen må vurdere beviset. Disse utgangspunktene må likevel ses i sammenheng med lovverket ellers.

Personopplysningsloven har særlige regler om fjernsynsovervåking. Det fremgår av § 37 at både lovens alminnelige regler og enkelte spesielle regler må være oppfylt for at overvåking med lagring av billedopptak skal være lovlig. Videre er det i personopplysningsloven § 39 ytterligere begrensninger for så vidt gjelder utlevering av materiale fra en lovlig overvåking. Med mindre det foreligger samtykke fra de avbildede eller særskilt lovhjemmel, kan den som har foretatt overvåking, som utgangspunkt ikke levere ut materialet til andre enn politiet.

Jeg tilføyer for ordens skyld at jeg ikke har tatt stilling til hvilken situasjon som foreligger i saken som det er vist til. Videre vil jeg for ordens skyld informere om at kommunale enkeltvedtak etter alkoholloven § 1-8 og kap. 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen, som kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på en lovlig måte.