Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1160 (2010-2011)
Innlevert: 31.03.2011
Sendt: 01.04.2011
Besvart: 08.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Veinormalen forhindrer bygging av nye veier med fysisk midtrekkverk. Begrunnelsen er at trafikkmengden er for lav. Det vil derfor være nyttig å se på hvordan den faktiske trafikkmengden er i 2010 på nye veistrekninger (Europaveier, riksveier og tidligere øvrige riksveier)tatt i bruk i perioden 2000-2010 i forhold til mengde anslått i byggeprosjekt og hvilke ekstra trafikksikringstiltak dagens trafikkmengde vill utløst om veien ble bygget i 2011.
Kan statsråden legge frem en slik oversikt?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vegnormalene er en serie håndbøker om utforming og dimensjonering av offentlige veger, og brukes når det bygges nye veger eller gjøres omfattende ombygging av eksisterende veger. I perioden 2000-2010 har vegnormalene blitt endret flere ganger, og kravene til kvalitet i vegutbyggingen har økt for hver endring. For eksempel inngikk ikke midtrekkverk på to/tre-felts veg i vegnormalene fra 1993, som var i bruk fram til 2002. I vegnormalene fra 2002 var midtrekkverk på denne typen av veg nevnt som en prøveordning som skulle godkjennes av Vegdirektoratet i hvert enkelt tilfelle. Midt- rekkverk på to/tre felts veg kom imidlertid inn i de nye vegnormalene fra 2008. I henhold til disse vegnormalene kan midtrekkverk brukes på to/tre-feltsveger med årsdøgntrafikk 8 000 – 12 000 kjøretøyer/døgn. Som jeg tidligere har meddelt representanten Sortevik har jeg gitt Statens vegvesen i oppdrag å vurdere kravet om minste trafikkmengde på 8 000 kjøretøyer/døgn for midtrekkverk på nytt.

Dette viser at vegnormalene stadig endres i takt med ny kunnskap og nye samfunns- krav til vegtransportsystemet. Det er de vegnormaler som er gjeldende ved tidspunktet for planlegging og utbygging av vegen som må brukes som utgangspunkt for dimensjoneringen. Det samme gjelder de trafikkprognoser som er utgangspunkt for dimensjoneringen, som tar utgangspunkt i den beregnede årsdøgntrafikken 20 år etter vegåpning. Etterprøvinger av et utvalg av vegprosjekt som Statens vegvesen har gjort viser at prognosene i noen tilfeller overensstemmer godt med den reelle trafikkut- viklingen, mens det i andre tilfeller er avvik mellom prognoser og faktisk trafikkutvikling.

På bakgrunn av dette mener jeg derfor at det ikke er hensiktsmessig å se på hvordan en veg skulle ha blitt bygget ut, dersom vegnormalene eller trafikkprognosene hadde vært annerledes.