Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1161 (2010-2011)
Innlevert: 31.03.2011
Sendt: 01.04.2011
Besvart: 07.04.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre farleden i Ytre Hvaler nasjonalpark?

Begrunnelse

Nasjonalparkstyret har anmodet Kystverket om å sikre skipstrafikken gjennom Ytre Hvaler nasjonalpark bl.a. ved å beholde losplikten ut til Vidgrunnen eller Trestenene. Styret har også bedt om ber også Kystverket om å gå gjennom ledene innenfor nasjonalparken og iverksette tiltak som hindrer skip å velge de trange ledene i området mellom Kosterøyene-Heia-Torbjørnskjær.
Det er mange som er bekymret for de uhell og nestenulykker som i løpet av kort tid har vært i eller like utenfor nasjonalparken.

Nasjonalpark styret har uttalt:

”Kystverket må iverksette tiltak som minsker faren for alvorlige uhell og skader.”

Sjøområdene i Ytre Hvaler nasjonalpark har naturkvaliteter av nasjonal verdi. Dette er knyttet til stor variasjon i dyp, bunntopografi, naturtyper. Spesielt nevnes korallrevene rundt Søsterøyene og nord for Tisler.
Det har vært flere nestenulykker i området. Lasteskipet Cometa var på vei til Fredrikstad opp Løperen da det grunnstøtte på Fugleskjær i nasjonalparken 10. november 2010. Skipet hadde 130 kubikkmeter tungolje og 40 kubikkmeter marin diesel ombord. Grunnstøtingen medførte ikke oljeutslipp.
Løperen er en sterkt trafikkert del av nasjonalparken og samtidig en trang og vanskelig farled.
Andre skip har vært svært nær grunnstøting da de har valgt å følge leder inntegnet i sjøkartet i Kuskjærrenna og i området mellom Heia og Koster på vei inn mot Halden. Dette er vanskelig farvann med mange grunner og skjær og trange renner. Dette er samtidig et viktig naturområde med variert undervannstopografi, rikt marinbiologisk mangfold med bl.a. rike tareskoger og et viktig område for sjøfugl store deler av året.
”Godafoss” gikk på grunn i nasjonalparken 17-18 februar i år, like nord for Kvernskjær og øst for Fugleskjær der ”Cometa” grunnstøtte noen måneder tidligere. ”Godafoss”-grunnstøtingen medførte et alvorlig utslipp og påslag langs kysten ned mot Sørlandet. Påslaget av olje på land i Østfold var minimalt.
Nasjonalparkstyret anmoder Kystverket om å sikre skipstrafikken gjennom Ytre Hvaler nasjonalpark bl.a. ved å beholde losplikten ut til Vidgrunnen eller Trestenene. Styret ber også Kystverket om å gå gjennom ledene innenfor nasjonalparken og iverksette tiltak som hindrer skip å velge de trange ledene i området mellom Kosterøyene-Heia-Torbjørnskjær.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Jeg er opptatt av at vi skal ha en høy sikkerhet ved seilas langs kysten. Dette gjelder ikke minst i et viktig naturområde som Ytre Hvaler nasjonalpark.

Videre er det viktig at vi har en statlig beredskap mot akutt forurensing som effektivt forhindrer eller begrenser miljøskader etter ulykker og hendelser. Regjeringa har de siste årene økt bevilgningene kraftig og gjennomført en rekke tiltak både for å redusere risikoen for ulykker langs kysten og styrke beredskapen. Dette betyr ikke at jeg anser arbeidet for å styrke beredskapen som ferdigstilt. Beredskapen vil alltid kunne bli bedre, og det statlige beredskapsnivået må kontinuerlig vurderes ut fra utviklingen i risikobildet.

Kystverket er nå i ferd med å oppdatere sin miljørisiko- og beredskapsanalyse, som skal sluttføres før sommeren. Analysene vil være et viktig beslutningsgrunnlag for regjeringen for å vurdere den videre utvikling av den statlige oljevernberedskapen.

I etterkant av oljevernaksjonen knyttet til ”Godafoss”- grunnstøtingen vil Kystverket på vanlig måte foreta en intern evaluering av hendelsen. I gjennomgangen og evalueringen av aksjonen vil responstid være et naturlig tema. Det vil også foretas en vurdering av bakgrunnen for hendelsen og eventuelle tiltak som kan bidra til ytterligere å redusere sannsynligheten for tilsvarende ulykker. Resultatet av undersøkelsene til Statens Havarikommisjon for Transport vil være et viktig grunnlag for en slik vurdering.

Jeg gjør også oppmerksom på at det pågår et arbeid i Kystverket med gjennomgang av det geografiske virkeområde for lostjenesten. Denne gjennomgangen vil ta for seg alle

områder langs kysten, også Østfold, og er en del av oppfølgingen av loseffektiviseringsprosjektet som er nærmere omtalt i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2011. Målsetningen med loseffektiviseringsprosjektet har vært å tilpasse lospliktreglene til dagens sjøtrafikkbilde og utviklingen innen øvrige navigasjonshjelpemidler (som elektroniske sjøkart og trafikksentraltjenester). I det videre arbeidet med det geografiske virkeområdet vil Kystverket vurdere om det bør foreslås endringer i eksisterende lospliktfrie seilingskorridorer, eventuelt om det bør innføres nye korridorer, som vil gå frem til bordingsfelt for los.

Basert på Kystverkets gjennomgang vil vi vurdere det geografiske virkeområde for lostjenesten. Jeg vil understreke at dette arbeidet ikke skal resultere i at sjøsikkerheten blir svekket. Dersom vi skal gå inn for endringer, må dette være basert på at losplikten kan tilpasses dagens trafikkbilde og utvikling innen navigasjonshjelpemidler på en bedre måte enn hva situasjonen er i dag.