Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1165 (2010-2011)
Innlevert: 01.04.2011
Sendt: 04.04.2011
Besvart: 08.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Personbiler kan få dyre skader av veier som er dårlig vedlikeholdt eller har andre alvorlige mangler. På offentlige veier kan bileiere kreve erstatning fra Statens vegvesen, men det er ikke lett å vinne frem siden "farten må tilpasses kjøreforholdene". På private veier kan bileier også saksøke veieier, men denne utfordringen løses ved å sette opp en låst bom som forhindrer alminnelig ferdsel.
Innser statsråden at en ordning der bileiere lettere vinner frem vil ha positive trafikksikkerhetsgevinster på lang sikt?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Representanten Hoksrud tar i spørsmålet utgangspunkt i at dårlig vedlikeholdte veger kan føre til store skader på bilene. Etter dagens regelverk må disse skadene, om ikke annet kan bevises, dekkes av bileier. For å kunne redusere antall trafikkulykker er det helt avgjørende at trafikantene tilpasser kjørefarten etter veg- og værforholdene. Normalt vil trafikantene selv kunne vurdere hvilken kjørefart som vil være forsvarlig. Skulle det oppstå uforutsette forhold er det viktig at disse varsles så raskt som mulig.

Dersom det innføres en ordning hvor trafikantene lettere vinner frem med erstatningskrav, vil det kunne føre til at noen trafikanter slakker av på aktsomhetskravet og øker kjørefarten. Jeg kan ikke se at en slik ordning vil kunne gi noen trafikksikkerhetsgevinst på kort eller lang sikt. Jeg mener vi heller må opprettholde den økte satsingen på vedlikehold slik regjeringen nå gjør, og beholde dagens erstatningspraksis.