Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1167 (2010-2011)
Innlevert: 04.04.2011
Sendt: 05.04.2011
Besvart: 14.04.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I flere år har Beiarn snøscooterklubb arrangert turer for bevegelseshemmede personer og pensjonister som ikke kommer seg ut i naturen ved egen hjelp. Etter at regelverket ble forandret, er det kun ideelle organisasjoner som kan gjennomføre slike turer, noe som har ført til at det er blitt helt slutt på disse turene.
Vil statsråden ta initiativ til at også snøscooterklubber kan gjennomføre slike turer for bevegelseshemmede og pensjonister?

Begrunnelse

Beiarn Snøscooterklubb har gjennom mange år gjennomført snøscooterturer for bevegelseshemmede personer og pensjonister som de tok med på scooterturer på gamle trakter for dem, mange av dem hadde ikke kommet seg ut i naturen på 10-15 år og var svært rørt og takknemlig for å få komme tilbake på den lia og det fjellet de før kunne ferdes fritt da helsa var god.
Opplegget til Beiarn Snøscooterklubb startet med planlegging: Først sendte de ut invitasjoner til den årlige turen til pensjonistforeninger, helsesportslag og privatpersoner. Deretter startet arbeidet med å skaffe nok scooterkjørere, helst dem med lukket eller skjermet sluffe.
Turen startet med at passasjerene ble hentet i buss eller personbiler og kjørt til startstedet. Der sto den videre skyss klar og turen kunne starte, det ble kjørt små etapper med mange stopp før de kom fram til et leirområde der klubben hadde slått opp et eller begge av deres 16 mannstelt som var oppvarmet, slik at folket fikk komme inn å varme seg og sitte på benkene i teltene. klubben hadde med kaffe på containere fra forsvaret og en annen container med varme pølser, i tillegg hadde de frukt med seg av mange slag som ble utdelt. Dette skapte god stemning, og pensjonistene storkoste seg i et par timer i eller ved leiren. Noen fikk se familiehytta igjen som de ikke hadde vært på, på mange år og de var rørt til tårer.
Når tid for returen kom, skulle den foregå slik at de tok det like rolig på tilbake turen, stoppet på fine utsiktsplasser og koset seg alle sammen. Så kom de tilbake til veien der bussen ventet og turen gikk deretter til Beiarn Turistsenter, der alle fikk servert middag på klubbens regning, det måtte også være et lite loddsalg for det liker pensjonister godt og loddsalget gikk livlig, og praten gikk like livlig rundt borene. Som oftest var det med scooterkjørerne og passasjerene ca 50 stk som deltok på disse turene som i dag er et savn fra pensjonistene og bevegelseshemmede personer, og de kan ikke forstå at klubben ikke lenger kan drive slik kjøring lengre.
Etter et par timer på Turistsentret ble alle hjemkjørt enten med buss eller bil, og hele dagen hadde gått med til turen, som pensjonistene satte så stor pris på at de sa de allerede så fram til neste tur nest år.
Beiarn Røde kors hjelpekorps regnes som en ideell organisasjon og kan i dag stå som arrangør for slike turer, men så har ikke skjedd og klubben håper at Beiarn Snøscooterklubb igjen skal få lov å fortsette med disse turene.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I 2009 gjennomførte Regjeringen enkelte endringer i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, såkalt Nasjonal forskrift. Endringene utvidet adgangen til motorferdsel i utmark. Blant annet ble det utvidet adgang til bruk av motorkjøretøy ved transport av materiell og utstyr til utmarksnæring og for kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for hjortevilt ved vei eller jernbane. Videre ble det åpnet for at kommunestyrene kan gi tillatelse til gruppeturer med snøscooter for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger og forflytningshemmede.

Gjennom sistnevnte endring ble det dermed adgang for kommunene til å gi tillatelse til persontransport i rekreasjonsøyemed – for disse spesielle persongruppene. Dette var helt nytt, idet regelverket hittil ikke hadde gitt hjemmel for kommunene til å gi tillatelser til turkjøring. I henhold til dispensasjonshjemmelen i Nasjonal forskrift § 6 kunne kommunestyret i unntakstilfelle gi tillatelse til kjøring i utmark dersom søker kunne vise til et særlig behov for dette, men hjemmelen gjaldt ikke – og gjelder fortsatt ikke – for turkjøring.

Regjeringen var imidlertid kjent med at det i praksis likevel var en del kommuner som ga dispensasjon til slike gruppeturer.

Regjeringen ønsket å gjøre det mulig å arrangere turer for persongrupper med spesielle behov for dette, og forskriften ble derfor endret som nevnt i 2009.

Det er viktig at dette tilbudet skal være styrt ut fra behovet til brukerne, og ikke ut fra for eksempel kommersielle ønsker hos turoperatører m.v. Adgangen til å arrangere slike turer er derfor begrenset til helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner som har som hovedmål å hjelpe andre mennesker, for eksempel Røde Kors, Rotary og lignende. Jeg mener at det også vil være i samsvar med regelverket om turen arrangeres av organisasjoner bestående av målgruppene for bestemmelsen – for eksempel pensjonistforeninger.

Regelverket er ikke til hinder for at en institusjon eller organisasjon som har søkt kommunen og fått tillatelse til å arrangere en tur, leier inn for eksempel den lokale snøscooterklubben for å hjelpe med gjennomføringen av turen.