Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1169 (2010-2011)
Innlevert: 04.04.2011
Sendt: 05.04.2011
Besvart: 12.04.2011 av justisminister Knut Storberget

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Transittmottaket på Hvalsmoen har gitt politiet i Hønefoss betydelig merarbeid. Så mye merarbeid at andre politioppgaver blir nedprioritert.
Vil justisministeren ta grep for at man heretter ser helhetlig (sammen med øvrige myndigheter) når slike mottak etableres, og vil justisministeren sørge for at Hønefoss-politiet (Nordre Buskerud Politidistrikt) får ekstramidler i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett?

Begrunnelse

I følge Ringeriks Blad og etterforskningsleder Arne Erik Håkonsen har kostnadene ved politistasjonen eksplodert på grunn av transittmottaket på Hvalsmoen. Det dreier seg bl.a. kostnader knyttet til transport til og fra Garderomen, behov for tolkehjelp og vinningskriminalitet. I tillegg at lokalpolitiet her tappes for ressurser på grunn av dette transittmottaket, så er det også mye ekstraarbeid knyttet til Ringerike Fengsel.
Undertegnede ber i den forbindelse om en oversikt hvor mye kostnadene /ressursene har økt til det som kan relateres til:

- tolketjenester
- transport til div. mottak (herunder også transport til psykiatrisk mottak/ sykehus)
- vinningskriminalitet
- andre oppdrag / annen kriminalitet

de siste 10 år ved Nordre Buskerud Politidistrikt som er på grunn av asylmottak, innvandring eller lign. Det ønskes også oversikt over det samme for Søndre Buskerud Politidistrikt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justis- og politidepartementet legger vekt på mange forhold ved etablering av asylmottak. Det er et mål at mottak skal være lokalisert over hele landet og departementet vektlegger at etablering av mottak skjer i dialog og samarbeid med andre berørte myndigheter.

I tildelingsbrevet til Utlendingsdirektoratet (UDI) for 2011 ga departementet føringer om at personer som faller inn under Dublin-regelverket, for å lette politiets arbeid, så langt det er mulig skal samles i egne mottak. UDI skal, i forståelse med Politiets utlendingsenhet (PU), avklare hensiktsmessig lokalisering. Videre vektlegger departementet at etablering og drift av nye retursenter skal skje i forståelse med PU og i samarbeid med vertskommuner, lokalsamfunn og øvrige samarbeidspartnere.

Spørsmålet om politiutgifter i forbindelse med transittmottaket på Hvalsmoen er forelagt Politidirektoratet, som har innhentet opplysninger fra Nordre- og Søndre Buskerud politidistrikter.

Dette gjelder også spørsmålet om utgifter i forbindelse med Ringerike Fengsel.

Hvalsmoen transittmottak ble opprettet 15.3.2010 og har gradvis økt sitt belegg, som i desember 2010 var ca 50 %. Fullt belegg på mottaket tilsvarer 450 beboere. Kriminalitet begått av beboere på Hvalsmoen transittmottak er i hovedsak vinningskriminalitet og noen volds- og trusselsaker. Nordre Buskerud politidistrikt anslår at de bruker ca 1,5 årsverk på saker knyttet til Hvalsmoen transittmottak.

Ringerike fengsel ble etablert i 1997 og brukes av hele landet. Politidistriktet har hittil i 2011 etterforsket flere volds- og trusselsaker knyttet til fengselsdriften. Nordre Buskerud politidistrikt anslår at de bruker ett årsverk til oppdrag for andre politidistrikt og etterforsking av straffesaker knyttet til Ringerike fengsel.

Politidirektoratet opplyser at det er vanskelig å skille kostnadene knyttet til Hvalsmoen mottak og Ringerike fengsel fra andre driftskostnader. Kostnader knyttet til politioppdragene på de omspurte stedene er i hovedsak kostnader til personell og tolkeutgifter. På den bakgrunn har Politidirektoratet valgt å avgrense kostnadsoversikten til å gjelde generell utvikling i driftskostnader og utvikling i utgifter til tolketjenester. Tabellen under viser den generelle utvikling i driftskostnader og utgifter til tolketjenester i perioden 2005 til 2010.

År

Nordre Buskerud

driftsutgifter Nordre Buskerud tolkeutgifter Søndre Buskerud

tolkeutgifter

2005 95 592 000 330 000 781 368

2006 100 698 000 117 000 710 244

2007 106 021 000 206 000 1479 937

2008 114 362 000 247 000 1242 705

2009 120 958 000 333 000 1612 464

2010 410 000 1628 725

* POD opplyser at nedgangen i tolkeutgifter i Nordre Buskerud for 2006 ikke er knyttet til transittmottak eller fengsel.

* Pga tidsfristen har det ikke vært mulig å få tall for driftsutgifter i Nordre Buskerud for 2010.

De 27 politidistriktene blir tildelt midler etter en rammefordelingsmodell, der kriteriene for tildeling av midler blir vurdert fortløpende. Politimestrene er ansvarlig for lokale prioriteringer. I kriteriene for rammefordeling til Nordre Buskerud politidistrikt ligger det inne faktorer knyttet til antall beboere på asylmottak. Ingen politidistrikt får tildelt ekstra midler som følge av at distriktet har lokalisert en fengselsinstitusjon.

Avslutningsvis vil jeg understreke at UDI, på vegne av Justis- og politidepartementet, foretar en helhetlig vurdering ved lokalisering av asylmottak, og at Politidirektoratet tar hensyn til antall beboere på asylmottak i sin budsjettfordeling til politidistriktene.