Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1170 (2010-2011)
Innlevert: 04.04.2011
Sendt: 05.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden i forbindelse med forskriftsendringen gå inn for å fjerne kvotetaket for melk samt ha ulikt regelverk for behandling av enkeltstående melkebønder i forhold til samdrifter?

Begrunnelse

Forskrift 7.januar 2003 nr 14 om kvoteordningen for melk fastsetter kvotetak for produksjon av kumelk og geitemelk for enkeltbruk og samdrifter.
I forbindelse med høringsrunden om endring av forskriften vinteren 2011 fremkom det blant annet merknader fra Samdriftenes kontaktorgan BA, datert 24.02.2011.
For det første uttales det at det legges opp til en kunstig grense for samdrifter som produserer melk på over og under 400.000 liter melk og at denne vil ha flere negative sider for samdrifter. Maksimalt kvotetak for samdrifter settes til 750.000 liter melk.
For det annet legges det opp til å likestille samdrifter med enkeltbruk.
I høringsuttalelsen fra markedsregulatoren Tine SA er også regulatoren kritisk til denne regelendringen.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift om kvoteordningen for melk, som hadde høringsfrist 1. mars, ble det ikke foreslått å fjerne kvotetakene for melkeproduksjon. Svaret på spørsmålet, om jeg vil gå inn for å fjerne kvotetakene for melkeproduksjon, er derfor nei.

Når det gjelder de ulike regelverkene for enkeltbruk og samdrifter, foreslo departementet i høringsnotatet å harmonisere disse for foretak som produserer under 400 000 liter melk. Det vil si at det ble foreslått å behandle like store foretak likt, uavhengig av foretaksform, både i produksjonstilskuddsforskriften og i kvoteforskriften.

På grunnlag av høringsuttalelsene og møte med jordbruksorganisasjonene besluttet Landbruks- og matdepartementet 14. mars 2011 at det videre arbeidet med ny forskrift for kvoteordningen for melk skal baseres på at dagens regelverk også for samdrifter under 400 000 liter, videreføres - jf. nettmelding av 15.03.11.

Dette innebærer at det fortsatt blir ulikt regelverk for samdrifter og enkeltpersonforetak.