Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1172 (2010-2011)
Innlevert: 04.04.2011
Sendt: 05.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): I Verdens Gang 4. april fremkommer opplysninger om at det stedvis er fylt på for tynne gruslag der grunnforholdene for veibygging har vært dårlige. Dette skal være en hovedårsak til at telehiv ødelegger selv nybygde veier.
Vil statsråden sørge for å granske hva som har skjedd, og vil statsråden iverksette tiltak for å hindre at dette gjentar seg?

Begrunnelse

Både Statens vegvesen, norske eksperter og tyske veibyggere er enige om at det stedvis er fylt på for tynne gruslag. Dersom dette skyldes for dårlig prosjektering i Statens vegvesen, er det viktig at vi kommer til bunns i dette. En må gå grundig igjennom det som har skjedd, slik at vi kan høste erfaringer for fremtidig bygging.
Gjennom media er vi blitt kjent med at nybygde motorveier flere steder nå må graves opp igjen. Dette er svært dårlig ressursutnyttelse, dårlig samfunnsøkonomi og irriterende for alle som rammes.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen er i gang med å innhente opplysninger om nybygde vegstrekninger der det er registrert telehiv. Det vil bli foretatt en grundig gjennomgang av den enkelte strekning med sikte på å finne årsakene. Statens vegvesen har satt ned en arbeidsgruppe bestående av eksperter på fagområdet. Arbeidsgruppen, som hadde sitt første møte torsdag 8. april 2011, vil blant annet vurdere resultatene fra den omtalte gjennomgangen og komme med forslag til tiltak. Statens vegvesen vil i tillegg invitere bransjen, utdanningsinstitusjoner og nøkkel- personer i egen organisasjon til et seminar om temaet.

I de nye normalene som gjelder fra 1. januar 2011, er kravene til dimensjonering for frostsikring av vegoverbygningen skjerpet. Det er også lagt økt vekt på kvalitet og omfang av grunnunder- søkelser samt geoteknisk oppfølging av prosjektering og utføring. I lys av hendelsene i vinter vil det bli vurdert om det er behov for ytterligere forbedringer. Statens vegvesen vil komme med en redegjørelse om årsaksforhold og forslag til tiltak så snart igangsatte vurderinger er sluttført.