Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1174 (2010-2011)
Innlevert: 04.04.2011
Sendt: 05.04.2011
Besvart: 12.04.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Viser til den nylig fremlagte studien om økende fare for brystkreft ved nattarbeid fra Stami. I den forbindelse viser jeg også til tilsvarende studie fra Danmark, hvor studien har resultert i at diagnosen brystkreft blant sykepleier som arbeider ofte og mye nattevakt over mer enn 5 år, er kommet inn på yrkesskadelisten.
Vil statsråden igjen vurdere om sykepleiere som jobber natt ofte, og over tid, slik denne undersøkelsen viser, bør komme inn på yrkesskadelisten også her i Norge slik som i Danmark?

Begrunnelse

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har laget en studie som viser helt klart en sammenheng mellom det å jobbe mye nattevakt resulterer i en stor risiko for brystkreft. Dette er alvorlig og må tas på alvor. Både det i seg selv å arbeide mange nattevakter etter hverandre og det å arbeide natt over tid. I Danmark har en også gjennomført en tilsvarende studie. Denne har dannet grunnlaget for at brystkreft som følge av skift- og nattarbeid regnes der som yrkesskade. NSF henvendte seg i fjor om departementet ville vurdere om slike tilfeller skulle komme med på yrkesskadelisten. Svaret var negativ. Men i og med det nå ligger nye opplysninger i denne nye undersøkelsen, må, og bør en igjen se på om denne diagnosen kan regnes som yrkesskade.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg vil innledningsvis nevne at det i dag er to spor på yrkesskadeområdet; folketrygdloven – som administreres av Arbeids- og velferdsetaten, og yrkesskadeforsikringsloven – som administreres av arbeidsgivers skadeforsikringsselskap.

Med yrkesskade menes etter begge regelverk enhver personskade, sykdom eller dødsfall forårsaket av arbeidsulykke. I tillegg kan visse sykdommer likestilles med yrkesskade gjennom forskrifter 11. mars 1997 om yrkessykdommer mv. (yrkessykdomslisten), gitt i medhold av

folketrygdloven § 13-4 første ledd andre punktum. Forskriften gjelder for både folketrygden og yrkesskadeforsikringen.

Under folketrygdloven kan bare sykdommer som står på yrkessykdomslisten godkjennes som yrkessykdom. Nye sykdommer kan således bare komme i betraktning dersom de tas opp på listen.

I dag vil brystkreft etter eksempelvis kjemisk eller radioaktiv påvirkning være omfattet av listen. Brystkreft med nattarbeid som skadelige påvirkningsfaktor, er imidlertid ikke inkludert.

Yrkesskadeforsikringsloven viser til den samme listen, jf. lovens § 11 første ledd bokstav b. Her er det imidlertid tatt inn særregler i paragrafens bokstav c, som innebærer at sykdommer som ikke står på listen likevel kan godkjennes som yrkessykdom dersom de skyldes ”påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser”. Sikkerhetsventilen” i bokstav c omfatter imidlertid ikke alle typer sykdommer, blant annet er muskel- og skjelettlidelser holdt utenfor.

Som ledd i arbeidet med en ny yrkesskadeordning, satte regjeringen ned et medisinsk ekspertutvalg som hadde i mandat å utrede, vurdere og foreslå eventuelle endringer i yrkessykdomslisten. I innstillingen NOU 2008: 11 Yrkessykdommer, la utvalget fram forslag til en ny liste over sykdommer som kan likestilles med yrkesskade. Flertallet fant imidlertid ikke tilstrekkelig grunnlag for at brystkreft med nattarbeid som kreftframkallende faktor inkluderes på listen. Man ville avvente ytterligere dokumentasjon som kan belyse dette spørsmålet, før det tas endelig stilling. Flertallet uttaler s. 109 bl.a.:

”Det er stor forskningsaktivitet rundt denne problemstillingen i internasjonale forskningsmiljøer. I Norge startes det også opp et større prosjekt som nærmere vil studere disse forhold. En vil derfor om 1-2 år ha bedre faglig grunnlag for å vurdere denne mulige sammenhengen.”

Utvalgets innstilling ble sendt på høring høsten 2008, sammen med framlegget til ny yrkesskadeordning og nytt yrkessykdomsregleverk. Blant høringsinstansene var det ulike syn på forslaget til ny yrkessykdomsliste.

Resultater fra flere studier de siste 20 år har vist en sammenheng mellom nattarbeid og økt risiko for brystkreft. En norsk studie fra 2006 viste økt risiko for brystkreft blant sykepleiere som hadde jobbet nattevakter i mange år. På bakgrunn av disse studiene klassifiserte FNs kreftforskningsinstitutt (IARC) i 2007 nattarbeid som en mulig kreftfremkallende faktor.

Forskningen har imidlertid ikke gitt noe klart svart på hva det eventuelt er ved nattarbeid som representerer en risiko. Det har heller ikke vært opplagt hvordan nattarbeid skal måles.

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har nå lagt fram en ny studie om sammenheng mellom nattarbeid hos norske sykepleiere og utviklingen av brystkreft. Hovedfunnet fra studien er at mange påfølgende nattevakter over lengre tid ser ut til å øke risikoen for brystkreft. Så vidt man vet er dette den første studien som vurderer betydningen av antall påfølgende nattevakter i forbindelse med brystkreftrisiko. Ifølge STAMI vil det derfor være behov for flere studier som bruker samme mål for nattarbeid, gjerne i andre yrkesgrupper, og med bruk av ulike studiedesign, før man kan trekke sikre konklusjoner.

Etter mitt syn yter den nye norske studien viktige bidrag til å avklare spørsmålet om årsakssammenhengen mellom nattarbeid og utvikling brystkreft hos sykepleiere, selv om ytterligere forskning framholdes som nødvendig før man kan trekke sikre konklusjoner. Departementet vil ta med seg studien i det videre arbeidet med yrkessykdomslisten.

Jeg viser avslutningsvis til at spørsmålet om godkjenning av brystkreft som yrkessykdom som følge av nattarbeid uansett kan prøves under gjeldende regelverk, jf. redegjørelsen over for yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c.