Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1177 (2010-2011)
Innlevert: 04.04.2011
Sendt: 05.04.2011
Besvart: 15.04.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Energi er en viktig innsatsfaktor for kraftforedlende industri. Det varslede markedet for elsertifikater vil kunne innebære en utgiftsøkning for deler av norsk industri. Enkelte bedrifter, som Norske Skog og Yara, har utrykt bekymring for at de vil bli pålagt en utgift som deres svenske konkurrenter ikke har.
Vil statsråden sørge for at norsk industri får samme regelverk som tilsvarende svenske bedrifter innenfor rammen av det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I høringsnotatet om lov om elsertifikater ble det lagt til grunn at forbruk som ikke er elavgiftspliktig ikke skal inngå i det beregningsrelevante forbruket for elsertifikatplikten. Dette vil i all hovedsak skjerme kraftintensiv industri for økte kostnader. Blant annet Norske Skog og Yara har, i høringsuttalelse til lovforslaget, kommentert valget av beregningsrelevant forbruk. Innspillene gjennomgås og behandles sammen med de øvrige høringsuttalelsene i arbeidet med lovutkastet fram til foreleggelse for Stortinget.

Jeg gjør for øvrig oppmerksom på at treforedlingsbedrifter som oppfyller kravene i NVEs PFE-ordning er fritatt for elavgift og dermed ikke er omfattet av det beregningsrelevante forbruket i lovforslaget som var på høring.