Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1178 (2010-2011)
Innlevert: 04.04.2011
Sendt: 05.04.2011
Besvart: 15.04.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): NVE har det siste året hatt observatørstatus uten stemmerett i European Regulators`Group for Electricity and Gas (Ergeg), men har ingen avtale om å fortsette som observatør i det nye byrået for europeisk samarbeid mellom enrgiregulatorer ACER. Dette innebærer at Norge risikerer å stå utenfor samarbeidet og dermed ha reduserte muligheter til å fremme norske interesser innenfor energiområdet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre Norge en plass i ACER enten som observatør eller medlem?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Forordningen om etablering av et byrå for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) er en del av den tredje energimarkedspakken som ble vedtatt av EU den 13. juli 2009. . Forordningen vurderes å være EØS-relevant.

Det overordnede målet med ACER er å etablere et formalisert samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter for energi på EU-nivå. Byrået skal fremme nødvendig harmonisering av regelverk og praksis mellom medlemsland for å oppnå et velfungerende og effektivt europeisk energimarked. ACER ble fullt ut operasjonelt 3. mars 2011 da den tredje energimarkedspakken formelt trådte i kraft i EU.

Formatet for Norges deltakelse i ACER vil avklares gjennom de EØS-tilpasninger som vedtas i EØS-komiteen. Generelt har det vært vanskelig for Norge å oppnå full deltakelse med stemmerett i EU-byråene, men det arbeides for best mulig deltakelse i ACER innenfor de rammer EØS-avtalen setter. Et formelt forslag til EØS-vedtak drøftes nå internt i EFTA.

Vår regulator, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), har vært aktive i samarbeidet i European Regulators' Group for Electricity and Gas (ERGEG). Det er viktig med kontinuitet i det internasjonale samarbeidet mellom energiregulatorer og det vil være sentralt for Norge å delta i utvikling av rammebetingelser for energisektoren gjennom ACER. Jeg vil derfor arbeide for best mulige løsninger innenfor EØS-avtalens rammer.