Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1222 (2010-2011)
Innlevert: 11.04.2011
Sendt: 11.04.2011
Besvart: 15.04.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden påse at reinen som oppholder seg ulovlig på Lenvikhalvøya blir fjernet, og når?

Begrunnelse

Jeg tok opp problemet med ulovlig rein på Lenvikhalvøya i spørretimen 23. mars. Statsråden sa i mitt svar at han ville følge opp saken. Nå har situasjonen eskalert ved at området er tilført mere ulovlig tamrein.
Det må ikke være slik at de reineierne som bryter lovverket blir belønnet ved at myndighetene bare sitter og ser på. Sauebøndene har også sent en bekymringsmelding der de kan fortelle at den ulovlige tamreinen fører til at det er registrert økning av rovdyr i området.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg vil innledningsvis få vise til den redegjørelsen som ble gitt i Stortingets spørretime 23. mars og den etterfølgende debatten.

Når det gjelder utviklingen i saken etter dette, har områdestyret for Troms reinbeiteområde 30. mars 2011 fattet et nytt vedtak. Dette vedtaket innebærer at reinen skal drives ut så snart dyrevelferden tillater det. I kombinasjon med pålegget er det fastsatt en løpende tvangsmulkt. Det er satt en siste frist for utdriving til 27. april, og som bare kan overskrides dersom utdriving er dyrevelferdsmessig uforsvarlig.

I denne saken har Områdestyret ansvar og oppgaver etter reindriftsloven, og plikt til å gi nødvendige pålegg for å bringe ulovlige forhold til opphør når offentlige interesser tilsier det. I den forbindelse kan det brukes sanksjoner, noe som også gjøres i denne saken. Effektueringen av tiltakene må imidlertid foregå innenfor rammen av det som er dyrevelferdsmessig forsvarlig etter gjeldende lovverk på det området. De dyrevelferdsmessige vurderingene er det lokalt mattilsyn som foretar.

Mattilsynet har løpende vurdert de dyrevelferdsmessige sidene ved å drive ut reinen. Mens Mattilsynet tidligere på dette grunnlaget har reist noe tvil om reinen bør kunne flyttes, er de siste vurderingene jeg har mottatt at Mattilsynet nå ikke har de samme motforestillinger. Det skal snarest foretas en ny inspeksjon dersom reinen fortsatt er på stedet.

På denne bakgrunn legger jeg til grunn at Områdestyrets vedtak om utdriving nå blir fulgt opp, og at det blir ilagt sanksjoner om så ikke skulle skje.

Når det gjelder drikkevannsspørsmål, følges også dette opp av lokale myndigheter. Ut fra de opplysninger som nå foreligger, gjetes reinen og beveger seg i god avstand fra nedslagsfeltet til den aktuelle drikkevannskilden.

Jeg vil i tillegg understreke at denne saken har vært problematisk, og mener at det har tatt alt for lang tid å bringe ulovlige forhold til opphør. Dette er noe jeg vil ta opp med de ansvarlige instanser.