Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1180 (2010-2011)
Innlevert: 05.04.2011
Sendt: 05.04.2011
Besvart: 15.04.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): I innst. S. nr. 240 (2001-2002) om norsk klimapolitikk, fremmer AP, SV og SP følgende forslag: "Stortinget ber Regjeringen etablere et hydrogenfond som skal brukes til å styrke hydrogen som alternativt drivstoff. Innen 2008 skal det være etablert et nettverk av minst 65 fyllestasjoner."
Er dette en målsetting regjeringspartiene fortsatt stiller seg bak, og hvor langt har man eventuelt kommet i dette arbeidet?

Begrunnelse

http://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2001-2002/inns-200102-240.pdf

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Innst. S. nr. 240 (2001-2002) ble lagt frem under Bondevik II-regjeringen. Regjeringen gikk den gang ikke inn for å etablere et hydrogenfond. Etter innstillingen ble imidlertid satsingen på hydrogen som energibærer trappet kraftig opp. Som en oppfølging av vedtak VI i Innst. S. nr. 167 (2002-2003) fra energi- og miljøkomiteen til Gassmeldingen, ble det 20. juni 2003 nedsatt et hydrogenutvalg med mandat i henhold til Stortingets vedtak. Utvalget la frem sin innstilling, NOU 2004: 11 Hydrogen som fremtidens energibærer, for olje- og energiministeren og samferdselsministeren i juni 2004.

Som en oppfølging av NOU 2004:11, ble det utarbeidet en egen strategi for satsing på hydrogen som energibærer innenfor transport og stasjonær energiforsyning. Strategien ble lagt frem av Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet i august 2005. Formålet med strategien er å samle, koordinere og synliggjøre de norske aktivitetene knyttet til en satsing på hydrogen. Som en del av strategien opprettet de to departementene i desember 2005 et Hydrogenråd. Hydrogenrådet fikk blant annet som oppgave å utarbeide en overordnet handlingsplan som skal danne grunnlag for den videre norske satsingen på hydrogen. Handlingsplanen ble presentert desember 2006. Det jobbes nå med en revisjon av handlingsplanen for perioden 2011-2015.

Etter at NOU 2004:11 ble lagt frem, ble bevilgningene til forskning på hydrogen som energibærer økt kraftig. Bevilgningene til forskning på hydrogen over Norges forskningsråds programmer RENERGI og NANOMAT ble tredoblet fra om lag 20 mill. kroner i 2004 til om lag 60 mill. kroner i 2005. I 2006 ble bevilgningene økt ytterligere til om lag 80 mill. kroner. Dette var i tråd med regjeringserklæringen fra 2005, der regjeringen går inn for å øke den statlige innsatsen for utvikling og kommersialisering av hydrogen som energibærer. Etter den tid har de årlige bevilgningene til hydrogen ligget på mellom om lag 55 og 80 mill. kroner, siden 2009 med bevilgninger også gjennom Transnova.

I Meld. St. 34 Norsk klimapolitikk (2006-2007) redegjøres det for at FoU-programmet RENERGI også skal omfatte utvikling av miljøvennlig teknologi og alternative drivstoff i transportsektoren. Hydrogen, nullutslippsteknologi og biodrivstoff har blitt prioritert. Regjeringen ønsker blant annet å konsentrere innsatsen på områder der Norge har spesielle forutsetninger for å drive den internasjonale utviklingen framover, for eksempel innen annengenerasjons biodrivstoff, maritime løsninger og produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen. Innsatsen skal også ha som mål å bidra til direkte utslippsreduksjoner i Norge. Dette følges også opp i regjeringserklæringen fra 2009, der det gjentas at regjeringen vil bidra til utvikling og kommersialisering av hydrogen som energibærer.

Sammen med Tyskland er Norge et av landene i Europa som satser sterkest på hydrogen i transport. I regi av HyNor-prosjektet er det hittil etablert hydrogenstasjoner i Oslo, Drammen, Porsgrunn og Stavanger. Flere stasjoner er prosjektert, eller i ferd med å bli etablert i blant annet Oslo og Lillestrøm. Regjeringen har bidratt med betydelig støtte til disse fyllestasjonene gjennom Forskningsrådets RENERGI-program, og nå i senere tid også Transnova.

Gjennom RENERGI og Transnova har regjeringen bidratt med om lag 25 mill. kroner til prosjektet HyNor Oslo Buss som vil demonstrere bruk av hydrogenbuss i ordinær rutekjøring i Oslo-regionen. Støtten har utløst betydelig medfinansiering fra EU. Prosjektets totale budsjett er på om lag 135 mill. kroner. Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, RUTER og Zero deltar i prosjektet. Bussene skal etter planen være i drift fra mars 2012.

Siden Innst. S. nr. 240 (2001-2002) har elektrisitet og biodrivstoff også vist seg som interessante alternativer til fossilt drivstoff. Regjeringen ønsker å føre en mest mulig teknologinøytral klimapolitikk og satser derfor på å legge til rette for både hydrogen, elektrisitet og biodrivstoff.