Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1181 (2010-2011)
Innlevert: 05.04.2011
Sendt: 06.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke konkrete tiltak vil statsråden innføre for å sikre bedre forutsigbarhet for de mindre, frivillige organisasjonene som varsler en rekke uheldige konsekvenser i forbindelse med den nye momskompensasjonsordningen?

Begrunnelse

Den nye momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner har en rekke uheldige konsekvenser – særlig for mindre organisasjoner.
Foreningen for hjertesyke barn er en av organisasjonene som melder at de kommer særlig dårlig ut av den nye ordningen. I et brev til statsråden datert 28. januar d.å. påpeker organisasjonen en rekke problemstillinger i forhold til intensjonen med ordningen, samt at konsekvensene av ordningen for nevnte organisasjon skisseres. Blant annet vises det til ”drastiske nedskjæringer” i organisasjonens arbeid og tilbud.
Svarbrevet til organisasjonen fra departementet, datert 1. mars d.å., besvarer etter undertegnedes oppfatning ikke problemstillingene som organisasjonen anfører i sitt brev.
Undertegnede vil i denne forbindelse understreke Venstres mål om en avbyråkratisering av momskompensasjonsordningen og at en finansiell opptrapping knyttet til ordningen sikres, bl.a. jf. forslag i Dokument 8:58 S (2010–2011).

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Frivillighetspolitikken skal bidra til å legge forholdene til rette slik at flest mulig har mulighet for å delta i frivillige aktiviteter og organisasjoner. Frivillig sektor er kjennetegnet ved et mangfold av aktiviteter, omfang og organisering. Regjeringen ønsker å støtte opp om et slikt mangfold ved å bedre rammebetingelsene for sektoren.

Regjeringens satsning på momskompensasjon til frivillige organisasjoner er den største satsningen på frivillig sektor over statsbudsjettet noensinne og innebærer et formidabelt løft for sektoren. I 2011 er ordningen på 608 mill. kroner. Dette innebærer en økning på 412 mill. kroner sammenlignet med tidligere tjenestemomsordning som var på 196 mill. kroner i 2009. Ordningen skal trappes opp til 1,2 milliarder kroner i 2014.

Ordningen er utarbeidet i samarbeid med frivillig sektor og kommer langt flere organisasjoner til gode enn den tidligere ordningen for tjenestemoms. Totalt mottok mer enn 13 000 lag og foreninger kompensasjon i 2010.

Tilbakemeldingene fra organisasjonene til departementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet har i hovedsak vært positive. Det medfører riktighet at et fåtall organisasjoner har mottatt et lavere kompensasjonsbeløp i ny ordning enn i tidligere ordning. Dette gjelder særlig organisasjoner som hadde høye konsulentkostnader og dermed mottok et høyt nivå av kompensasjon i tidligere ordning. Samtidig har mange nye organisasjoner som ikke fikk uttelling i tidligere ordning fått ta del i den nye ordningen. Det har vært lagt vekt på at ordningen må være så enkel som mulig slik at det ikke skapes unødvendig byråkrati eller krav til administrasjon. På den måten sikrer vi at mest mulig penger går til å styrke aktiviteten i frivillige lag og organisasjoner. I tråd med at bevilgningene til ordningen skal trappes opp vil flere lag og organisasjoner bli omfattet av ordningen.

I samråd med frivillig sektor vil ordningen bli evaluert i 2012 etter tildeling i 2011.