Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1182 (2010-2011)
Innlevert: 05.04.2011
Sendt: 06.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Undertegnede har blitt kontaktet av en mann i midten av 50 årene som har et sterkt ønske om å komme tilbake til arbeidslivet. Vedkommende fikk diagnosen Kogelberg Welander ved fylte 24 år. Vedkommende tok i 2010 teorien på gravemaskin over 2,2 tonn. Hans store utfordring er at han trenger hjelp til å komme seg inn i gravemaskinen. Dette kan løses ved å benytte den finske maskinen AVANT 420 med ettermontert trådløs styring.
Vil statsråden legge til rette for at Nav kan finansiere slikt nødvendig ekstrautstyr?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt kontaktet av en mann i midten av 50 årene som har et sterkt ønske om å komme tilbake til arbeidslivet. Vedkommende fikk diagnosen Kogelberg Welander (muskelsvinn) ved fylte 24 år.
Vedkommende var i arbeid frem til 1994. Men etter den tid forverret sykdommen seg slik at han ikke lenger kunne utføre sitt daværende yrke. Fra 1997 ble han avhenging av rullestol. Personen har hele tiden hatt et sterkt ønske om å komme seg tilbake til arbeidslivet. Dette resulterte i at han tok teoriutdanning som maskinfører av gravemaskin over 2,2 tonn i 2010. Det som nå gjenstår er den praktiske delen av utdanningen.
Vedkommende har stor tro på at han skal kunne gjøre seg ferdig med utdanningen innen det planlagte utdanningsløpet, for deretter og bruke sin nye kunnskap i arbeidslivet.
Den finskproduserte gravemaskinen AVANT 420, med ettermontert trådløs styring, vil kunne hjelpe vedkommende til å kunne komme seg ut og inn av gravemaskinen.
Men det store og avgjørende spørsmålet er hvem som skal og kan dekke disse kostnadene. Det er forståelig at næringslivet ikke har mulighet til å dekke de nødvendige merkostnadene med ettermontering av trådløs styring. Spørsmålet vil derfor bli om statsråden er villig til å legge til rette for at Nav kan gå inn og finansiere, eller del finansiere dette ekstrautstyret, slik at vedkommende kan få muligheten til å komme tilbake til arbeidslivet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Representanten Eriksson stiller spørsmål om Arbeids- og velferdsetaten kan finansiere et bestemt ekstrautstyr til en gravemaskin.

Med hjemmel i lov om folketrygd § 10-5, kan det gis stønad til tilrettelegging i arbeidslivet. Det kan gis stønad til nødvendige og hensiktsmessige tiltak for at en person skal kunne komme seg i, eller beholde høvelig arbeid. Stønad kan gis til personer med varig sykdom som har fått sin arbeidsevne varig nedsatt, eller fått sine muligheter til å velge yrke vesentlig innskrenket.

Videre fremgår det av lov om folketrygd § 10-7, 2. ledd at for en person som fyller vilkårene i § 10-5, kan det ytes stønad til ombygging av maskiner og tilrettelegging av fysisk miljø på arbeidsplassen.

Det er NAV Hjelpemiddelsentral som behandler søknader om tilrettelegging av arbeidsplass, herunder ombygging av maskiner. Som det fremgår ovenfor, er det allerede hjemmel til å gi stønad til ombygging av maskiner til bruk i arbeidslivet.

Dersom det er aktuelt for en person å søke om denne typen tilrettelegging, bør den lokale hjelpemiddelsentral kontaktes, og denne vil kunne bistå med søknad, samt øvrig veiledning.

Jeg kan ikke uttale meg om utfallet av en slik søknad, men viser til at hjelpemiddelsentralen skal vurdere hver enkelt søknad individuelt.