Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1223 (2010-2011)
Innlevert: 11.04.2011
Sendt: 11.04.2011
Besvart: 15.04.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I ett intervju til Bonde og småbruker nr. 3 uttaler Riksrevisor Jørgen Kosmo følgende: "Jeg håper Brekk i den nye landbruksmeldingen klarer å definere målene litt klarere." Riksrevisjonen har tidligere påpekt at statsråden og hans departementet ikke har klargjort de videre forutsetninger for god måloppnåelse ut fra Stortingets prioriteringer.
Kan vi i den nye landbruksmeldingen forvente en avklaring om hva som kan være realistisk måloppnåelse i landbrukspolitikken?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Riksrevisjonen har nylig gjennomført en undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket. Resultatene fra undersøkelsen ble presentert i Dokument 3:12 (2009–2010), der det framgår at Riksrevisjonen mener at det er svakheter ved måloppnåelse for flere av målene Stortinget har satt for jordbruket og at Landbruks- og matdepartementet i liten grad utdyper Stortingets overordnede mål for landbruks- og matpolitikken gjennom mer konkrete, avgrensede og etterprøvbare mål. Jeg går ut fra at det er denne undersøkelsen som er bakgrunnen for Riksrevisor Jørgen Kosmos uttalelser til tidsskriftet Bonde og småbruker.

Etter mitt syn har Riksrevisjonen gjort et grundig arbeid innenfor et område med viktige rammebetingelser både for nasjonal matproduksjon og produksjon av kollektive samfunnsgoder. Det er alt overveiende også bra samsvar mellom de utfordringer

Riksrevisjonen peker på og det jeg selv mener er viktig for å nå målene for landbrukspolitikken. Departementet vil legge vekt på de vurderinger og konklusjoner som er trukket i Riksrevisjonens rapport. I meldingen vil regjeringen fremme forslag til mål for landbruks- og matpolitikken, og hvordan disse skal nås. Gjennom behandlingen av denne meldingen vil Stortinget inviteres til å ta en grunnleggende debatt om mål og retning for jordbruket i Norge fremover.