Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1281 (2010-2011)
Innlevert: 18.04.2011
Sendt: 19.04.2011
Besvart: 29.04.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for når statistikk over faktisk tillatt tamrein og reelle reintall vil foreligge?

Begrunnelse

Landbruks- og matdepartementet har delegert myndighet til Reindriftsforvaltningen til å fastsette bærekraftig antall rein fordelt på sidaer og reinbeitedistrikt. For tiden innhentes det oversikt over faktisk antall tamrein pr. siida og reinbeitedistrikt.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I begrunnelsen for sitt spørsmål viser representanten til at Landbruks- og matdepartementet har delegert myndighet til Reindriftsforvaltningen til å fastsette bærekraftig antall rein fordelt på siidaer og reinbeitedistrikt.

Jeg vil innledningsvis påpeke at det som sies i begrunnelsen om myndighet til å fastsette reintallet, ikke er riktig. I reindriftsloven av 2007 inngår hjemmelen for regulering av reintallet i bruksreglene for distriktet. Bruksreglene utarbeides av distriktsstyret og skal godkjennes av områdestyret. I henhold til reindriftsloven § 60 skal det fastsettes et øvre reintall for den enkelte sommersiida ut fra det beitegrunnlaget som siidaen disponerer. Det må her også ses hen til kapasiteten på de øvrige årstidsbeitene, slik at det tas hensyn til det beitet som utgjør minimumsfaktoren. Utover en godkjenning av områdestyret, skal reintallet for den enkelte siida også forelegges Reindriftstyret for endelig stadfesting og godkjenning, jf § 58 siste ledd.

En avgjørende forutsetning for at reindriftsloven av 2007 skal fungere etter hensikten, er at bruksregler for reinbeitedistriktene blir utarbeidet og godkjent. Dette arbeidet har derfor svært høy prioritet, og departementet forutsetter at alle distrikt har godkjente bruksregler i løpet av 2011. De som ikke utarbeider selv, vil få utarbeidet bruksreglene av myndighetene. Når samtlige bruksregler er godkjent, vil det foreligge en oversikt over det totale antall rein som er tillatt i det enkelte reinbeiteområde.

Reindriftsforvaltningen har i dag oversikt over det reelle reintallet. Oversikten publiseres i de årlige ressursregnskapene. Reintallet er i utgangspunktet basert på reineierens egen melding om reindrift. Reineieren oppgir reintallet per 31. mars, dvs. ved slutten av hvert driftsår som går fra 1. april til 31. mars. Reintallet som oppgis vil i enkelte tilfeller bli korrigert i påfølgende års melding. Slike korreksjoner kan skyldes at Reindriftsforvaltningen gjennom tellinger har avdekket et annet reintall enn det som er oppgitt av reineieren, eller at reineieren selv har funnet grunnlag for å korrigere reintallet.

Årlig gjennomfører Reindriftsforvaltningen distriktsvise tellinger av rein i Finnmark. I tillegg gjennomføres det enkelte år også reintellinger i distrikter sør for Finnmark. Årsaken til at man ikke teller samtlige distrikter i løpet av et år, har sammenheng med at tidsrommet det er praktisk mulig å telle rein er begrenset, samt at det er svært kostbart å telle rein.

Avslutningsvis vil jeg vise til at Reindriftsforvaltningen utgir ”Ressursregnskapet for reindriftsnæringen” og ”Totalregnskapet for reindriftsnæringen” hvert år.

Ressursregnskapet er Reindriftsforvaltningens årlige rapport om ressurssituasjonen i næringen. Rapporten belyser forhold som er knyttet til beitegrunnlag, reintall, flokkstruktur, produksjon, tap, virkemidler, organisering, samt ressursfordeling. Rapporten representerer et viktig grunnlagsmateriale for bl.a. forvaltningens ressursforvaltning.

Totalregnskapet viser en oversikt over den økonomiske situasjonen i næringen, både for landet som helhet og for de ulike reinbeiteområdene. Det er Økonomisk utvalg for reindriften som årlig legger frem publikasjonen. Totalregnskapet danner utgangspunktet for forhandlingene om en næringsavtale mellom Staten ved Landbruks- og matdepartementet og reindriftsnæringen ved Norske Reindriftsamers Landsforbund.