Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1184 (2010-2011)
Innlevert: 05.04.2011
Sendt: 06.04.2011
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 13.04.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Regjeringen ved statssekretær Pål K. Lønseth har, i forbindelse med den mye omtalte instruksen til UDI i forhold til innreiseforbud for faglærte, uttalt til NRK at en navngitt borger av Russland etter alt å dømme oppfyller vilkårene som stilles i instruksen for å kunne komme til Norge som arbeidsinnvandrer.
Deler statsråden denne vurderingen, og hvordan kan det i så fall være i overensstemmelse med utlendingsforskriftens § 6-12?

Begrunnelse

Spørreren refererer til at Justisdepartementet 1. april 2011 offentliggjorde en instruks til Utlendingsdirektoratet (Instruks om tolkinga av utlendingslova § 71 andre ledd tredje punktum - oppheving av innreiseforbod for faglærde i visse tilfelle, jfr. Rundskriv nr. Gi-02/2011). Av denne instruksen forutsettes det blant annet at personer denne instruksen gjelder for må fylle vilkårene for oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1.
I utlendingsforskriften § 6-1 stilles det som vilkår at arbeidstakeren omfattes av kvoten for faglærte og spesialister, jf. § 6-12. Her fremkommer:

"Når det skal foretas en individuell arbeidsmarkedsmessig vurdering av om stillingen kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området etter § 6-1 til § 6-7, er det en forutsetning for å gi tillatelse at Arbeids- og velferdsetaten samtykker etter nærmere retningslinjer gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet."

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Justisdepartementet har i rundskriv GI 02/2011 av 31. mars i år instruert Utlendingsdirektoratet om tolkingen av utlendingsloven § 71 annet ledd tredje punktum. Bestemmelsen gjelder muligheten for å oppheve et ilagt innreiseforbud dersom nye omstendigheter tilsier det. Instruksen gjelder for utlendinger som kom til Norge som asylsøkere og er utvist for brudd på utlendingsloven. Dersom en slik person søker og fyller vilkårene for tillatelse etter utlendingsforskriftens § 6-1, skal Utlendingsdirektoratet anse det som en ny omstendighet. Utlendingsdirektoratet skal videre legge betydelig vekt på dette ved vurderingen av om innreiseforbudet skal oppheves. Dersom innreiseforbudet oppheves, kan Utlendingsdirektoratet innvilge oppholdstillatelse etter § 6-1.

Det er flere vilkår som må være oppfylt, for å kunne få tillatelse etter denne bestemmelsen. Søkeren må være faglært og ha et konkret tilbud om arbeid fra en bestemt arbeidsgiver. Kompetansen må anses relevant for stillingen. Arbeidstilbudet må oppfylle kravene til norske lønns- og arbeidsvilkår, og utlendingen må omfattes av kvoten for faglærte. Den årlige kvoten er på 5000 tillatelser. Det er først når denne kvoten er fylt opp, at det stilles krav til individuell arbeidsmarkedsmessig vurdering etter forskriftens § 6-12. Kvoten er ennå ikke fylt opp. Jeg kan derfor ikke se at forskriftens § 6-12 legger noen begrensninger nå.