Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1189 (2010-2011)
Innlevert: 06.04.2011
Sendt: 06.04.2011
Besvart: 14.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Klagenemnda for behandling i utlandet har en viktig oppgave med å sikre rettighetene til pasienter som trenger behandling i utlandet.
Hvem har ansvaret for at vedtak i denne nemnda blir fulgt opp, og hvilke tidsfrister må de ansvarlige forholde seg til i denne sammenheng?

Begrunnelse

En pasient som har vært under nødvendig medisinsk behandling i Tyskland, måtte midlertidig stoppe behandlingen på grunn av den medisinske tilstanden. Fra det norske helseforetaket ble det reagert på dette avbruddet med å stoppe all videre behandling i Tyskland.
Pasienten anket denne avgjørelsen inn for Klagenemnda for behandling i utlandet. I september 2010 konkluderte nemnda med å omgjøre helseforetakets vedtak, og pasienten fikk dermed rett til dekning av utgifter til kontrollundersøkelsen i Tyskland. Etter dette har det ikke skjedd noe med saken. Pasientens helsetilstand er fortsatt meget alvorlig, og det trenges en snarlig innsats for å få vedkommende under behandling, før situasjonen blir ytterligere forverret.
Dette spørsmålet reises nå for å få avklart hvem i helsevesenet som har ansvaret for at vedtak i Klagenemnda for behandling i utlandet blir fulgt opp.
Det kan vel ikke være slik at en alvorlig syk pasient selv må følge opp en slik avgjørelse? Jeg stiller også spørsmål ved nemndas berettigelse dersom ingen i helsevesenet har ansvaret for å få gjennomført nemndas avgjørelser. Det er også viktig å få klarhet i hvilke tidsfrister helsevesenet har for å gjennomføre vedtakene i nemnda.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Pasientrettighetsloven gir pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten rett til helsehjelp i utlandet når det ikke finnes et adekvat behandlingstilbud for pasientens sykdom i Norge.

De regionale helseforetakene har opprettet egne enheter for utenlandsbehandling som har fått delegert oppgaven med saksbehandling av søknader og tilrettelegging av behandling i utlandet på vegne av de regionale helseforetakene. Avslag på søknad om behandling i utlandet på grunn av manglende kompetanse i Norge kan påklages til Klagenemnda for behandling i utlandet.

Dersom nemnda omgjør et vedtak om avslag på søknad om behandling i utlandet, blir nemndas avgjørelse sendt pasienten og enheten for utenlandsbehandling som har fattet vedtak om avslag. Enheten for utenlandsbehandling vil umiddelbart sende et informasjonsbrev til pasienten med kopi til henvisende lege om denne omgjøringen. Samtidig sender enheten en betalingsgaranti til det omsøkte behandlingsstedet. Denne garantien går også i kopi til henvisende lege. Det er primært henvisende lege som videre er ansvarlig for kontakten med det utenlandske behandlingsstedet og som gjør nødvendige avtaler om utveksling av medisinske opplysninger og avtaler tidspunkt for behandling.

Det finnes ingen lovfestede frister for når vedtaket fra nemnda skal være gjennomført, men pasientene skal sikres forsvarlig behandling. Slik jeg oppfatter det, er det ingen grunn til å tro at enhetene for utenlandsbehandling ikke følger opp nemndas vedtak.

I noen tilfeller kan det være forhold hos pasienten som gjør at gjennomføringen av behandlingen i utlandet er vanskelig, og pasientens medvirkning er avgjørende for at den omsøkte behandlingen som pasientene har fått innvilget faktisk blir benyttet.