Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1190 (2010-2011)
Innlevert: 06.04.2011
Sendt: 07.04.2011
Besvart: 14.04.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvordan mener statsråden Klif har opptrådt overfor vannregion Ytre Oslofjord, og mener statsråden det er forsvarlig å overføre ansvar til fylkeskommuner uten at det følger lovede midler med, og vil statsråden bidra for å sikre det økonomiske fundamentet for samarbeidet ved å følge dette opp overfor Klif?

Begrunnelse

Samarbeidet mellom kommuner og fylker knyttet til vannregion Ytre Oslofjord er godt i gang og det er ansatt egen prosjektleder. De økonomiske rammene for virksomheten inneholdt blant annet en bevilgning fra Klif på 800.000 kroner. Det er imidlertid skjedd en plutselig endring i de økonomiske forutsetningene for samarbeidet ved at Klif har trukket tilbake den økonomiske støtten til vannregion Ytre Oslofjord.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Ved implementeringen av EUs vanndirektiv er landet delt inn i 11 vannregioner som har som oppgave å lage og følge opp vannforvaltningsplaner for sine områder. Utvalgte fylkeskommuner er utpekt som vannregionmyndighet innenfor disse regionene. Det er vannregionmyndighetene som skal lede prosessen med utarbeiding av planene. Det er totalt bevilget 15 millioner kroner til arbeidet med vannforvaltningsplanene i 2011 og ressursene til overvåking er øket til over 11 millioner kroner. Alle vannregionene får av Direktoratet for naturforvaltning tildelt en sum til arbeidet med vannforvaltningsplanene. Det er opp til vannregionene å prioritere ressursene til planarbeidet innenfor sine regioner. Midler til gjennomføring av tiltak skal skaffes innenfor den ansvarlige sektor for den aktuelle påvirkningen i tråd med prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.

Oslofjorden omfattes av to vannregioner, Vest-Viken og Glomma, der arbeidet ledes av henholdsvis Buskerud og Østfold fylkeskommune. Disse vannregionene fant det hensiktsmessig å samarbeide gjennom ”Prosjektområde ytre Oslofjord” for å håndtere felles utfordringer knyttet til denne delen av Oslofjorden. Vannregionene som omfatter Ytre Oslofjord vil, på lik linje med andre vannregioner, måtte sette inn ressursene der de mener at det er mest hensiktsmessig.

Det er riktig at prosjektet tidligere har fått støtte direkte fra Klima- og forurensningsdirektoratet. Dette har imidlertid skjedd uavhengig av den tildelingen som gis til vannforvaltningsplanarbeidet fra Direktoratet for naturforvaltning. KLIF har ikke sett budsjettmessig rom for fortsatt å støtte dette prosjektet.