Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1199 (2010-2011)
Innlevert: 06.04.2011
Sendt: 07.04.2011
Besvart: 15.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Ved siste anbudsutlysning for fergesamband på Fv91 i 2009 er det fra statens side lagt til grunn vesentlig andre krav enn for fergesamband i f.eks. nabofylket Nordland. Anbudet ble vunnet av Tide Sjø og det er kommet frem at dagens moderne ferger vil kunne bli byttet ut med fergemateriell som er flere tiår eldre og som vil gi et dårligere tilbud til alle reisende.
Hva vil samferdselsministeren foreta seg for å sikre at reisende over Lyngen-sambandene får et moderne og like godt tilbud som ellers i landet?

Begrunnelse

Det vises til spørretimen 23.februar der denne saken ble tatt opp første gang. Spørsmålet ble da besvart av statsråd Lars Peder Brekk på vegne av samferdselsministeren som var bortreist.
Saken er etter spørretimen like uløst og det er grunn til å reise spørsmål ved den ulikebehandlingen som har oppstått mellom fylker etter siste anbudsrunde. Selv om ansvaret for Fv 91 og sambandene formelt er overført Troms Fylkeskommune fra 2010, var det Statens vegvesen som utlyste og avgjorde anbudet. Statsråd Brekk viste i spørretimen til at Troms Fylkeskommune hadde behandlet klage i saken, og dette synes også å være en del av problemet, at fylkeskommunen måtte håndtere en klagebehandling for et anbud staten hadde utlyst og avgjort.
I svaret i spørretimen 23.februar sies det at konkurransegrunnlaget stiller krav til miljø, universal utforming og passasjerfasiliteter. Det er likevel et faktum at Statens vegvesen for fergeanbud i Nordland har utformet kriterier i anbudet som legger sterkere føringer for kvaliteten på det fergemateriellet anbydere må benytte på strekning.
Sambandene over Lyngen fraktet omlag en halv million passasjerer i 2010.
Ved rasstenging av E6 i Kåfjord, er Fv 91 og disse sambandene eneste omkjøringsveg.
Det er stor frustrasjon i Troms over at anbudsvinner Tide Sjø planlegger å sette inn eldre og umoderne ferger i de to sambandene på Fv91 fra årsskiftet 2011/2012. Fra passasjerhold, yrkessjåfører og funksjonshemmedes fellesorganisasjon appelleres det nå til myndighetene om å finne en løsning som innebærer at dagens fergestandard på sambandene opprettholdes også i fremtiden. Den forskjellsbehandlingen som har skjedd må rettes opp slik at fergestandard og komfort for de reisende er den samme uavhengig av geografi. Dersom Statens vegvesen har forsømt seg i forhold til kravspesifikasjoner for de aktuelle sambandene i Troms, må staten ved samferdselsdepartementet aktivt bidra til at dette kan rettes opp.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Utlysningen av ferjesambandene Breivikseidet – Svendsby og Lyngseidet – Olderdalen var i 2009 i samsvar med det generelle konkurransegrunnlaget som ble brukt av staten ved utlysning av riksvegferjesamband i hele vegnettet. Det var således det samme grunnlaget både for riksvegferjesamband i Nordland som i Troms for de samband som ble utlyst før forvaltningsreformen ble gjennomført i 2010.

Jeg gjør oppmerksom på at et av de viktigste målene for forvaltningsreformen er å styrke fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør. Etter at forvaltningsreformen har trått i kraft har Nordland fylkeskommune lyst ut 4 fylkesferjesamband i slutten av 2010 og i 2011. Disse er Sandnessjøen – Dønna – Løkta, Søvik – Austbø – Herøy – Brasøy, Stokkvågen – Sleneset – Lovund og Stokkvågen – Træna. Her har Nordland fylkeskommune valgt et annet konkurransegrunnlag enn det staten brukte i 2009, og blant annet satt andre krav til ferjemateriellet. Dette er i tråd med intensjonene i forvaltningsreformen.

Det er Troms fylkeskommune som har tilskuddsansvaret for fylkesferjedriften i Troms og for å bestemme ferjetilbudet. Dersom det skal skje noen endringer i ferjetilbudet, må det skje på initiativ fra Troms fylkeskommune.