Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1200 (2010-2011)
Innlevert: 06.04.2011
Sendt: 07.04.2011
Besvart: 14.04.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Når tid anser miljøvernministeren seg ferdig med vurderingen av ekspertrapporten "Effektivisering av skadefellingsforsøk på rovvilt i Hedmark og vil bruke erfaringene å redusere skadeomfang og kostnader med dagens roviltpolitikk?

Begrunnelse

I mars 2010 fikk MD en ekspertrapport om hvordan flere rovdyr kan tas ut på bakgrunn av mer effektiv felling. Denne rapporten gav klare råd om hvordan regjeringa kan nå målet i Soria Moria om en mer effektiv felling. Resultatet av jakt så langt viser at spesielt jakt på jerv er problemfylt og en har store vansker med å ta ut bestemt antall. Behovet for å effektivisere rovdyrjakta er således svært stor.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det er et mål at effektiviteten ved skadefelling økes. Rapporten fra Hedmark om effektivisering av skadefellingsforsøk er derfor et viktig bidrag. Rapporten adresserer ulike forvaltningsnivåer. Noen av oppfølgingspunktene tilhører fylkesmennenes og rovviltnemndenes ansvarsområder og innholdet i rapporten er kommunisert til fylkesmennene. Andre momenter i rapporten peker på forhold som regional miljøforvaltning selv kan gripe fatt i uten behov for omfattende endringer i regelverk. Dette gjelder blant annet samarbeid, kommunikasjon og organisering av fellingslagene og fellingsforsøkene. Disse tema har vært og er under kontinuerlig utvikling i de ulike forvaltningsregionene, og det skal følges opp regionalt. Rapporten peker også på godtgjøring av deltagere i skadefellingslag. Høringsrunden for endring av forskrift er avsluttet, og departementet vil forsøke å ha ny ordning på plass innen beitesesongen 2011.

Andre forslag til effektivisering av skadefelling, som blant annet bruk av kunstig lys, motorisert kjøretøy og våpen, vil kreve lov- eller regelendringer som medfører omfattende prosesser og eventuelle endringer vil derfor ta tid.