Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1204 (2010-2011)
Innlevert: 07.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Besvart: 11.04.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) tilbyr et vidt spekter av idretter og fag og har 240 idrettselever skoleåret 2010/11 og driver i helt nye skolelokaler. Skolen har sendt inn søknad om Toppidrettsmidler til Kunnskapsdepartementet og er kommet i mål med å innfri Olympiatoppens kvalitetskriterier. Idrettsforbundet skal avgi sin innstilling snart. I fjor ble Tromsø bevilget midler over statsbudsjettet under forutsetning av at de ble godkjent av Olympiatoppen.
Kan lignende praksis brukes for HTG?

Begrunnelse

I statsbudsjettet blir det gitt tilskudd til private toppidrettsgymnas på kap. 228 post 79 Toppidrett. Målet med ordningen er å bidra til at de skolene som er omfattet av ordningen, kan legge bedre til rette for at toppidrettsutøvere kan kombinere trening med videregående opplæring.
Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) tilbyr et vidt spekter av idretter og fag og har 240 idrettselever skoleåret 2010/11 og driver i helt nye skolelokaler. Skolen har skolen har tilbudt idrettsfag siden 1997. Prognosen for neste år er oppgitt å være 260 elever.
HTG sin søknad om toppidrettsmidler ble feilsendt til Utdanningsdirektoratet våren 2010. Der ble den liggende i flere måneder før de gav beskjed til HTG om at rett adresse var Kunnskapsdepartementet.
Søknad ble dermed sendt til Kunnskapsdepartementet på nyåret 2011 med følgeskriv fra skolens ledelse.
Olympiatoppen skal nå sende så sin vurdering og anbefaling av HTG til Idrettsforbundet som igjen gir sin innstilling til Kunnskapsdepartementet.
Prosessen er blitt noe forsinket grunnet svikt i kommunikasjon mellom skolen og Utdanningsdirektoratet, og saken ble liggende i direktoratet uten at skolen ble tidsnok oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet var rett instans på dette tidspunkt i prosessen.
Etter hva jeg er blitt opplyst fikk en tilsvarende skole i Tromsø bevilget midler over statsbudsjettet under forutsetning av at skolen og tilbudet ble godkjent av Olympiatoppen.
Grunnen var at man kunne dermed planlegge for neste skoleår, skolen visste at den fikk Toppidrettsmidler og man hadde en så god dialog med Olympiatoppen at man regnet med godkjenningen kom etter hvert.
Jeg håper derfor kunnskapsministeren kan hjelpe elever, ansatte og skole og gi tilsvarende løsning for HTG; nemlig at søknad om spillemidler innvilges fra januar 2012 skoleår under forutsetning av godkjenning fra Olympiatoppen og Idrettsforbundet.
Kunnskapsministeren sa i den muntlige spørretimen den 3. mars 2010 følgende på spørsmål fra undertegnede:

"Det er to ting som skal til for at Haugesund Toppidrettsgymnas skal kunne få statlig støtte. Det ene er at de godkjennes av Norges idrettsforbund, og det andre er en budsjettsak. Det er altså ikke en regelstyrt ordning på kap. 228 som automatisk utløser et tilskudd, men en budsjettsak som tar utgangspunkt i de rammene som Stortinget vedtar for dette kapitlet og denne posten. Det betyr at hvis man er godkjent, har man mulighet til å søke. Men det er altså en budsjettsak som til sjuende og sist kommer til å avgjøre om det er flere skoler som får tilskudd etter dette."

Statsråden avsluttet med:

"Jeg tror vi må ta det i riktig rekkefølge her. Vi får komme tilbake til dette når vi skal vedta et budsjett for 2011."

Ettersom man nå både har mottatt søknad og innspurten i budsjettarbeidet for 2012 pågår, samt revidert budsjett 2011, synes jeg statsråden har mulighet til å påvirke positivt i denne saken, slik at HTG kan få midler fra januar 2012.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I statsbudsjettet blir det gitt tilskudd til private toppidrettsgymnas på kap. 228 post 79 Toppidrett. Målet med ordningen er å bidra til at de skolene som er omfattet av ordningen, kan legge bedre til rette for at toppidrettsutøvere kan kombinere trening med videregående opplæring.

Inntil 2010 ble det i tråd med et budsjettvedtak i Stortinget i 1999 gitt toppidrettstilskudd til to navngitte skoler – Wang og NTG. Det var da satt et tak på 810 elever som kunne utløse toppidrettstilskuddet.

Fra 2010 er ordningen med toppidrettstilskudd lagt om. Nå gis det ikke lenger tilskudd pr. elev, men pr. skole. Samtidig med omleggingen ble rammen på posten økt med 10 mill. kroner. Ordningen gjelder for de skolene som er godkjent etter privatskoleloven og gir tilbud om særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett, og som i tillegg er godkjent som toppidrettsgymnas av Norges idrettsforbund. Siden Norges idrettsforbund var i gang med en godkjenningsprosess av NTG Tromsø samtidig med at tilskuddsordningen ble lagt om, ble det i budsjettforslaget for 2010 tatt høyde for at NTG Tromsø skulle kunne utløse toppidrettstilskudd under forutsetning av Norges idrettsforbunds godkjenning.

Kap. 228 post 79 er en budsjettstyrt post. Dersom flere skoler som er godkjent etter privatskoleloven og gir tilbud om særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett, blir godkjent av Norges idrettsforbund som toppidrettsgymnas, vil derfor disse skolene ikke automatisk omfattes av ordningen, jf. Kunnskapsdepartementets Prop. 1 S (2010-2011). En eventuell innlemming av nye skoler i ordningen må behandles i forbindelse med de årlige budsjettforslagene.

Haugesund Toppidrettsgymnas er godkjent etter privatskoleloven, men er ikke godkjent som toppidrettsgymas av Norges idrettsforbund. Når godkjenningen fra Norges idrettsforbund foreligger, kan Haugesund Toppidrettsgymnas søke om toppidrettstilskudd.

Jeg ønsker ikke å prioritere en økning av bevilgningen på kap. 228 post 79 inneværende budsjettår slik at det kan tas høyde for at det skal bevilges midler til Haugesund Toppidrettsgymnas under forutsetning av en godkjenning fra Norges idrettsforbund. En økning av bevilgningen til dette formålet i senere år er et budsjettspørsmål som må vurderes opp mot andre satsinger, og er noe jeg må komme tilbake til i de årlige budsjettforslagene.