Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1206 (2010-2011)
Innlevert: 07.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Besvart: 18.04.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Det er i disse dager seks måneder siden regjeringen la frem statsbudsjettet for 2011, hvor det ble meldt om flytting av Heimevernsstaben fra Lutvann til Terningmoen ved Elverum. Vedtak om flytting ble fattet i Stortinget 3. desember 2010.
Vet forsvarsministeren nå endelig hva denne flyttingen faktisk vil koste, og hvordan kostnaden skal dekkes inn?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Heimevernsstaben er i dag lokalisert i Myntgata ved Akershus festning. Stortinget ble, ved behandling av Prop. 1 S (2010–2011), blant annet orientert om Forsvarsdepartementets beslutning om å flytte generalinspektøren for Heimevernet med tilhørende stabsfunksjoner fra Oslo til Terningmoen på Elverum. Det vises også til Forsvarsdepartementets foreløpige svar av 12. april 2011.

Flyttekostnader vil bli dekket innenfor vedtatt budsjettramme uten at dette vil berøre operativt rettet aktivitet. Forsvaret planlegger å gjennomføre flyttingen i løpet av 2011.

Jeg viser også til finansministerens svar på Høyres spørsmål nr. 271 av 8. oktober 2010 knyttet til statsbudsjettet for 2011. Heimevernsstabens behov for infrastruktur vil bli nærmere avklart og konkretisert gjennom den pågående helhetlige omstillingsprosessen i Forsvaret. Denne prosessen er planlagt ferdigstilt i august 2011, og vil da kunne gi grunnlag for å fastslå omfanget av kostnader som følge av flyttingen.