Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1208 (2010-2011)
Innlevert: 07.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Besvart: 26.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Ifølge ambulansepersonellet i Follo er ambulansedriften i Follo blitt uforsvarlig. De roper et varsko. Til tross for at ambulansene ofte får lengre kjørestrekning etter at Follopasientene er overført fra Aker til Ahus og legevakten på Ski sykehus ikke har døgnåpent har Follo ikke fått økt kapasiteten i ambulansetjenesten. Daglig er det kortere eller lengre perioder uten ambulanseberedskap, uttaler de tillitsvalgte iflg. Østlandets Blad 6.4.11.
Hvordan vil statsråden sørge for at situasjonen blir forsvarlig?

Begrunnelse

I Follo, som har en lokalbefolkning på 125 000 personer, er det stasjonert 3 døgnambulanser og to dagambulanser. Antallet er ikke endret siden 1998 til tross for at antallet oppdrag øker med fem, seks prosent årlig - iflg. Østlandets Blad. Romerike, med dobbelt så stor befolkning, har betydelig mer enn dobbelt så stor kapasitet i ambulansetjenesten med 10 døgnbiler, seks dagbiler, to anestesilegebiler/-helikopter og døgnåpne legevakt. Etter at Aker sykehus ble byttet ut med Ahus for pasientene i Follo er kjøretiden blitt lengre og kan være fra 20 til 60 minutter lengre enn tidligere. I tillegg må ambulansen ofte kjøre akuttpasienter i morgenrushet fordi alle må kjøres til Ahus etter at legevakten på Ski sykehus stenger kl. 07.00. En slik situasjon for syke, av og til akutt og alvorlig syke pasienter, kan ikke aksepteres.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Sør-Øst RHF skal sørge for forsvarlige spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region, herunder ambulansetjenester. Ambulansetjenesten er regulert i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 om krav til forsvarlige helsetjenester, og er nærmere spesifisert i forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Det er etablert ordninger som skal følge med på hvordan helsetjenesten utøver sine oppgaver, og som har fullmakt til å gripe inn overfor virksomheter som utfører disse i strid med lov og forskrift.

AMK- og ambulansetjenesten i Follo-regionen har en årlig aktivitetsøkning på mellom tre og fem prosent. Oslo universitetssykehus HF (OUS) har satt i verk flere tiltak for å håndtere denne aktivitetsveksten. Det er blant annet vedtatt at én dagambulanse ved seksjon Søndre Follo skal gjøres om til døgnambulanse fra 1.6.2011. Dersom aktivitetsutviklingen fortsetter, vil det vurderes ytterligere styrking fra 2012. Det ble i januar 2011 satt inn en helseekspressbuss (inkludert for bårepasienter) i aksen Moss, Follo, Ski, OUS/Aker, Akershus universitetssykehus, Stensby og Feiring med to avganger i begge retninger per dag. Det vil også settes inn to ”helsebiler” i Oslo fra og med 15.8.2011. Dette er minibusser med plass til båre og/eller rullestol som skal benyttes hverdager mellom kl. 10.00 og 19.00. Både helseekspressbussen og helsebilene skal utføre planlagte transportoppdrag for å avlaste ambulansetjenesten. Erfaringer fra disse tiltakene vil legge grunnlag for en eventuell ytterligere utvidelse fra 2012.

Jeg har blitt informert om at helseforetaket fra og med første kvartal 2012 vil iverksette en ordning med ”first responder/single paramedic” på Nesodden i samarbeid med brannvesen og legevakt i påvente av ambulansebil, -båt eller ambulansehelikopter. I handlingsplanarbeidet 2012 vil helseforetaket foreslå ytterligere beredskapsøkning, da særlig i forhold til Oslos randsoner.